Tilskudd over atomhandlingsplanen

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier.

Sist oppdatert: 07. januar 2021 09:33

Atomhandlingsplanens geografiske hovedområde er Russland og Ukraina. Hviterussland og øvrige land i Eurasia kan også inngå. 

Søknadsfrist for midler over atomhandlingsplanen er 15. februar 2021.

Søknader som sendes inn senere kan bli vurdert dersom det fortsatt er midler tilgjengelig av årets bevilgning til handlingsplanen.

Tilskuddsmottakere kan være aktører som kan bidra til at de overordnete målene for tilskuddsordningen oppnås, det kan være både offentlig og privat sektor eller sivilt samfunn.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet avholder det årlige informasjonsmøte for tilskuddssøkere 29. januar 2021 kl. 9.30-11.30. Møte holdes digitalt. Kontaktperson er Charlotte Birke: charlotte.birke@dsa.no.