Gå rett til innhold

Melding av strålekilder

Mange typer strålekilder er underlagt meldeplikt. Virksomheter som anskaffer eller bruker meldepliktige strålekilder må registrere sin virksomhet og strålekildene i DSAs meldesystem for strålekilder.

Sist oppdatert: 10. januar 2024 13:36

KORT FORTALT

Meldepliktige strålekilder skal meldes til DSA via vårt meldesystem for strålekilder.

Dette er et web-basert register som gir oss oversikt over alle innmeldte strålekilder i Norge, samtidig som virksomhetene får oppfylt meldeplikten.

Strålekildene skal ikke tas i bruk før virksomheten har mottatt en bekreftelse fra oss på at meldingene er behandlet.

Virksomheter som skal anskaffe, leie ut, bruke eller håndtere meldepliktige strålekilder skal registrere sin virksomhet og i tillegg melde hver enkelt strålekilde til DSA via meldesystemet, også kalt kilderegisteret. 

Strålekilder som skal meldes

Hvilke strålekilder som er meldepliktige fremgår av strålevernforskriften § 13, samt av krav gitt i godkjenninger for strålebruk som den enkelte virksomhet eventuelt måtte ha etter strålevernforskriften § 9 eller § 10.

Meldeplikten omfatter anskaffelse, utleie, bruk og håndtering av følgende ioniserende strålekilder:

  • røntgenapparater
  • akseleratorer
  • radioaktive kilder med aktivitet over unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg

En rekke ikke-ioniserende strålekilder, slik som solarier, laser klasse 4, intenst pulset lys (IPL), MR og andre deteksjonsteknikker, er også underlagt meldeplikt i henhold til strålevernforskriften § 13 eller krav i godkjenning.

Midlertidig bruk av ovennevnte strålekilder skal også meldes til DSA via meldesystemet.

Registrering av virksomhet i meldesystemet

Innlogging i DSAs meldesystem skjer via ID-porten (f.eks. BankID). Nye brukere settes automatisk til siden for å opprette ny virksomhet. Her registreres bl.a. virksomhetens organisasjonsnummer og e-post, i tillegg til brukerens navn og e-post. Annen kontaktinformasjon blir også etterspurt, og mobilnummer må legges inn for at BankID på mobil skal kunne fungere.

Virksomhetens navn og adresse hentes fra Brønnøysundregistrene basert på det oppgitte organisasjonsnummeret. Det må også registreres hvem som er virksomhetens strålevernkoordinator(er) ettersom strålevernkoordinatoren vil fungere som en kontaktperson for DSA, jf. strålevernforskriften § 17. 

Når denne informasjonen er registrert, kan man opprette ønsket virksomhetsstruktur og melde inn strålekilder. I tillegg kan andre brukere legges til for den samme virksomheten.

Opprette virksomhetsstrukturer

I meldesystemet er det mulig å bygge en virksomhetsstruktur som gjenspeiler hvordan virksomheten er organisert. Dette gjøres ved å bygge ut strukturen med «Opprett avdeling» under fanen «Min virksomhet», for så å benytte «Opprett rom/plassering» på rett sted i strukturen.

Hvert rom/plassering får et eget identifikasjonsnummer kalt EMS-ID, som består av virksomhetens organisasjonsnummer pluss et løpenummer. Når ønsket struktur er opprettet, kan én eller flere strålekilder meldes inn på hvert rom/plassering. 

Innmelding av strålekilde

Innmelding av strålekilde gjøres under fanen «Mine meldinger» og knappen «Opprett ny melding». Deretter velges relevant meldeskjema. Følgende meldeskjemaer er tilgjengelig:

  • Røntgenapparat
  • Kapslet radioaktiv kilde
  • Åpen radioaktiv kilde
  • Laser og IPL
  • MR og andre deteksjonsteknikker
  • Akselerator
  • Solarium – UV kilde

Hvilke opplysninger som må registreres ved innmelding vil avhenge av typen meldeskjema.

Tilbakemelding fra DSA

Når det sendes inn en melding om strålekilde, får virksomheten umiddelbart en kvittering i retur per e-post, men først når DSA har behandlet meldingen kommer en bekreftelse på at virksomheten har oppfylt meldeplikten etter § 13. Strålekilden kan først tas i bruk når virksomheten har mottatt en slik bekreftelse.

Forhandlere skal sjekke at strålekilder er meldt til DSA

Merk at det i forbindelse med godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav r) for omsetning eller utleie av strålekilder, alltid settes som et vilkår i godkjenningen at strålekilder ikke må utleveres eller installeres hos kunder før de kan vise til en skriftlig bekreftelse fra DSA på at utstyret er meldt inn og kan tas i bruk.

Meldenummeret til kilden skal som regel oppgis til forhandler, som må inkludere meldenumrene til omsatte kilder i sine årsrapporter til DSA.

Oppdatering av informasjon 

Virksomhetene er selv ansvarlige for at informasjon som er registrert i DSAs meldesystem alltid er oppdatert og korrekt. Det er derfor viktig å huske på at bytte av strålevernkoordinator, anskaffelse av nytt utstyr, avhending av strålekilder, o.l. skal registreres i meldesystemet. Oversikten over innmeldte kilder må reflektere virksomhetens egen kildeoversikt, jf. kravet i strålevernforskriften § 21.

Når en strålekilde først er registrert, kan opplysninger om kilden når som helst oppdateres. Under fanen «Mine meldinger» ligger det en oversikt over alle strålekildene som er registrert på et gitt rom/plassering i virksomhetsstrukturen. Ved å gå til en bestemt melding og trykke på «Redigere», kan opplysningene som er registrert på den aktuelle kilden endres. Man får også anledning til å oppdatere parameteren «kildestatus», som forteller hvorvidt en kilde er i bruk, på lager, solgt, returnert til forhandler, og så videre.

Melding om avhending av strålekilde

Virksomheter som avhender strålekilder underlagt godkjenning eller melding, skal melde dette til DSA etter krav i strålevernforskriften § 14.

For de fleste typer meldepliktige strålekilder gjøres dette ved å oppdatere kildestatus i meldesystemet. Radioaktive kilder skal da få status «Returnert til forhandler» eller «Deponert», mens røntgenapparater skal tildeles status «EE-avfall/kondemnert». 

Dersom en strålekilde skal selges eller leies ut, skal kildestatus oppdateres til «Solgt» eller «Utleid». Man må oppgi EMS-ID for rommet/plasseringen i virksomheten kilden nå skal sendes til. Kjøper/leietaker blir bedt om å godta eller avslå kjøp eller leie for å sluttføre transaksjonen. Dermed trenger ikke den nye eieren/brukeren opprette en ny melding, og det unngås at den samme strålekilden blir tildelt flere meldenumre i registeret.

Dersom en virksomhet avhender en radioaktiv kilde gjennom selv å eksportere den til utlandet, er det viktig å være klar over at det i tillegg til melding gjennom meldesystemet kreves egen godkjenning etter § 9 bokstav p) for eksport av sterke radioaktive kilder. Det må da sendes skriftlig søknad til DSA i tråd med strålevernforskriften § 8.

Unntak fra meldeplikten

Det er enkelte strålekilder som er unntatt meldeplikt. Disse unntakene er beskrevet i strålevernforskriften § 2.

Blant unntakene er radioaktive kilder med total aktivitet (Bq) eller aktivitetskonsentrasjon (Bq/g) under unntaksgrensene i strålevernforskriften. Slike radioaktive kilder er unntatt fra kravene i § 9 første ledd bokstav r, §13, § 17, § 18 og § 27, men er ikke unntatt fra øvrige krav i strålevernforskriften.

Relevant regelverk