Gå rett til innhold

Det britiske atomanlegget Sellafield og eventuelle konsekvenser for Norge

I en artikkel i britiske the Guardian omtaler avisen Norges  bekymring for sikkerheten ved det britiske atomanlegget Sellafield. På generelt grunnlag er Norge bekymret for potensielle ulykker og utslipp fra anlegg i alle våre nærområder som kan ha konsekvenser for norske hav- eller landområder. I denne sammenhengen handler det om et lokalt utslipp som ikke kan gi konsekvenser i Norge. 

Sist oppdatert: 06. desember 2023 11:44

Norge er opptatt av sikkerhet ved nukleære anlegg generelt, og jobber internasjonalt og bilateralt for å oppnå dette. DSA sin rolle som fagmyndighet for strålevern og atomsikkerhet er å bidra med og ha kunnskap om potensielle kilder til utslipp utenfor Norge, samt jobbe for å redusere risiko både nasjonalt og internasjonalt. 

- Historisk sett har det vært knyttet utfordringer til Sellafield, og DSA har jobbet mye med å utvikle scenarier for eventuelle konsekvenser for Norge dersom det skulle skje uhell eller hendelser der. Den dominerende vindretningen er mot Norge, noe som også har vært bakgrunnen for at vi over flere år har hatt tett kontakt med britiske myndigheter. Vi er godt informert om arbeidet som gjøres på Sellafield og utviklingen i oppryddingen ved anlegget.

Vi hadde tett og god dialog da det ble oppdaget utslipp av technetium-99 fra Sellafield langs norskekysten på begynnelsen av 2000-tallet. Den gang gjorde britene tiltak for å stoppe utslippene og sette på plass tilstrekkelig rensing, sier Per Strand, direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).   

DSA er generelt opptatt av å vurdere verstefalls-scenarier for utslipp fra alle kjernekraftanlegg i våre naboland. Det er gjennomført flere slike gjennom årene, blant annet for Kola og Leningrad kjernekraftverk, samt for Sellafield-anlegget. Hensikten med studiene er ikke å vurdere atomsikkerheten på forskjellige anlegg, men å få mer kunnskap om potensielle konsekvenser ved et eventuelt radioaktivt nedfall over Norge generelt. 

The Guardian omtaler en mindre lekkasje ved Sellafield-anlegget. Denne lekkasjen er fra siloer for lagring av fast avfall. Avisen viser også til norske studier om at utslipp til luft fra Sellafield kan nå Norge i løpet av 12 timer og gi konsekvenser for norsk matproduksjon. Avisen blander her sammen to ulike former for utslipp. Siloene det nå er snakk om har en lekkasje av vann til grunnen fordi Sellafield-anlegget nå har begynt å rydde i det radioaktive metallavfallet som har ligget i siloene i årevis. Dette avfallet skal nå lagres på en mer forsvarlig måte. Utslippene var forventet og blir nøye overvåket av både den britiske atomsikkerhetsmyndigheten og miljømyndigheten.

Disse utslippene kan ikke gi konsekvenser i Norge. De norske studiene det vises til omhandler derimot en hypotetisk eksplosjon i et annet lager som inneholder høyaktivt flytende avfall. Dette vil kunne gi utslipp til luft som kan nå norske landområder dersom vinden blåser mot Norge, skulle en slik ulykke mot formodning skje.  

I forrige uke var DSA i London og møtte den britiske atomsikkerhetsmyndigheten. Norge ble da på nytt invitert til å besøke Sellafield for å se på arbeidet som nå pågår med å redusere risikoen knyttet til lagring av brukt brensel, og tiltak som gjøres for å bedre sikkerheten. Den 6. desember ble DSA ytterligere orientert om denne saken av britiske myndigheter.    

- Norges forhold til UK er tett og nært når det gjelder atomsikkerhet. Vi har gjensidig varsling og informasjonsutveksling og deler erfaringer jevnlig, og vi blir godt informert av britiske myndigheter. I tillegg er vi nå i ferd med å ferdigstille en protokoll til vår gjensidige varslingsavtale for å styrke varslingen og informasjonsutvekslingen ytterligere. Nettopp fordi mye er iverksatt av tiltak på Sellafield, er vi mindre bekymret nå enn på 90-tallet. For Norge er det gode samarbeidet med britene viktig, og det gir oss også verdifull innsikt og kunnskap også når det gjelder vår egen avvikling av nukleær sektor. Vi har mye å lære av deres erfaringer selv om de er i større skala, og vi opplever at britene tar utfordringene på Sellafield på alvor og prioriterer sikkerheten ved anlegget høyt, sier Strand.