Arktisk Råd - internasjonalt samarbeid om maritim atomberedskap

Under Arktisk Råds Ministermøte denne uka har DSA presentert resultat fra arbeid vi har ledet. 

Sist oppdatert: 21. mai 2021 0956

I anledning Arktisk Råds Ministermøte 19. – 20. mai har DSA som leder av en ekspertgruppe om radioaktivitet presentert arbeidet som er gjort innen forebygging, beredskap og respons mot atomhendelser og akutt radioaktiv forurensing i Arktis. DSA har ledet tre arbeider som er leveranser til Ministermøtet.

Arktisk råd er et politisk samarbeidsorgan på regjeringsnivå. Her møtes de åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og representanter for arktiske urfolk i disse landene for drøfting av saker av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis. 

Selve arbeidet foregår i arbeidsgrupper. DSA er med i arbeidsgruppene Beredskap mot akutt forurensning (EPPR) og Overvåking av det arktiske miljøet (AMAP). Under arbeidsgruppene er det opprettet ekspertgrupper om radioaktivitet som DSA leder.  

Et av arbeidene ble ledet sammen med Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Kystverket og USAs energidepartement og oppsummerer erfaringer fra en EPPR skrivebordsøvelse med et maritimt atomberedskapsscenario (RADEX 2019 TTX). Et annet arbeid ble ledet av Hovedredningssentralen i Nord-Norge sammen med DSA og beskriver erfaringer og kompetansedeling mellom de Arktiske landene innen søk og redning ved en maritim atomhendelse i Arktis (RADSAR). Begge disse arbeidene var del av et overordnet prosjekt om atomberedskap til sjøs i Arktis som ble presentert til Ministermøtet i 2019. 

I tillegg ledet DSA sammen med Health Canada det første arbeidet til EPPRs ekspertgruppe for radioaktivitet. En potensiell risiko for nødsituasjoner som kan føre til stråling eller utslipp av radioaktivitet er til stede både i og nær Arktis. Vurdering av risikoer forbundet med radioaktivitet og stråling i Arktis har vært den viktigste oppgaven til nå i ekspertgruppen. Risikovurderingen viser blant annet:

  • en moderat og økende risiko for at det skjer hendelser med atomdrevne fartøy og flytende atomkraftverk.
  • en lav, men økende risiko for hendelser ved transport av radioaktive materialer og ved planlagt fremtidig bruk av små modulære kjernereaktorer.

Mer informasjon: