Gå rett til innhold

EURAD

Et europeisk partnerskap for sikker håndtering og deponering av radioaktivt avfall.

Sist oppdatert: 07. mai 2024 14:08

KORT FORTALT

EURAD (2019 - 2024) er et europeisk partnerskap under EURATOMs forskningsprogram for sikker håndtering av radioaktivt avfall, inkludert deponering. EURAD-2 starter i 2024 og vil vare til 2029.

Programmet er fordelt på 21 arbeidspakker innenfor syv temaer innen forskning og utvikling (FoU). DSA er registrert som sluttbruker (End User) i EURAD. 

EURAD skal støtte implementeringen av EUs «avfallsdirektiv» for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

Til nå samler EURAD over 50 organisasjoner fra 24 europeiske land. 

EURAD (the EU Joint Programme on Radioactive Waste Management) er etablert for å komplettere den nasjonale innsatsen og muliggjøre effektiv ressursbruk ved å fremme og styrke FoU-samarbeid. 

EURAD skal støtte implementeringen av EUs direktiv for håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Det europeiske programmet skal ta hensyn til at landene har ulike behov og er på forskjellige stadier i utviklingen av nasjonalt program for håndtering av radioaktivt avfall (Radioactive Waste Management – RWM). Radioaktivt avfall som genereres i de europeiske landene kan spenne fra noen få radioaktive kilder til større mengder brukt kjernebrensel i land med kommersiell kjernekraft. 

Uansett mengde, må alle land håndtere sitt radioaktive avfall på en trygg måte og i et langsiktig perspektiv. Geologisk deponering langt under jordoverflaten (typisk på dybder mellom 200 – 1000 meter) anes av mange land som den mest sikre og langsiktige løsningen, selv om flere land vurderer andre deponiløsninger parallelt. Det er ennå ikke bestemt noe angående sluttdeponi for brukt radioaktivt brensel eller høyaktivt radioaktivt avfall i Norge. 

Om EURAD 

EURAD er et europeisk partnerskap under EURATOMs forskningsprogram for sikker håndtering av radioaktivt avfall, inkludert deponering. Visjonen til EURAD er å få til et europeisk samarbeid som jobber for sikker RWM, inkludert deponering, gjennom utvikling av et robust og vedvarende program for vitenskap, teknologi og kunnskapsstyring som støtter implementering av RWM-aktiviteter til riktig tid og tjener til å fremme gjensidig forståelse og tillit mellom deltakerne i programmet. 

Organisasjonene som deltar i EURAD omfatter alt fra operatører til fagmyndigheter, teknisk-vitenskapelig støtteorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. 

Les mer om EURAD: EURAD – European joint program on Radioactive waste management

Informasjon om Euratom-programmet: Euratom Research and Training Programme (2021-2025)

Formålet med EURAD 

Hovedformålet til EURAD er å støtte samarbeid mellom land i Europa som nylig har startet på arbeidet med å etablere avfallsprogram og de landene som har mer velutviklet program for håndtering av radioaktivt avfall. 

EURAD vil nå sin visjon i perioden 2024–2029 gjennom ulike FoU-aktiviteter. FoU-aktivitetene er delt i 21 arbeidspakker innen syv temaer som er identifisert i EURADs strategiske forskningsagenda, se figuren nedenfor. 

De syv FoU-temaene er: 

  • nasjonalt avfallsprogram 
  • karakterisering av radioaktivt avfall, innhold og lagring før deponering 
  • egenskaper til multibarrieresystemer for radioaktivt avfall 
  • geologisk forståelse av transport av radioaktivitet i berggrunn og utvikling over lang tid 
  • design og konstruksjon av geologisk deponi 
  • lokalisering og lisensiering 
  • integrering av data, informasjon, sikkerhetskrav, ytelsesindikatorer og scenarier i form av “safety case” 

Pådrivere for forskningsagendaen er kunnskap, innovasjon, vitenskapelig innsikt, sikkerhet, tilpassede løsninger og samfunnsengasjement. 

Figur som viser at EURADs strategiske forskningsagenda er delt i syv temaer.
EURADs strategiske forskningsagenda er delt i syv temaer. Illustrasjon: www.ejp-eurad.eu

Deltakelse i forskningssamarbeidet 

Alle aktiviteter og leveranser under de syv FoU-temaene i EURAD gjennomføres av forskningsinstitusjoner (RE), teknisk-vitenskapelig støtteorganisasjoner (TSO) og organisasjoner som håndterer radioaktivt avfall (WMO).  TSO-deltagelse støtter og fremhever FoU-basisen for myndighetsregelverk for sikker avfallshåndtering og deponering. 

For å bygge nettverk og øke kompetansen, kan fagmiljøer i Norge ha stor nytte av å delta i EURAD-samarbeidet. Den nye prosjektperioden for EURAD er 2024–2029 og alle aktiviteter vil ligge innenfor de syv forskningstemaene som er nevnt ovenfor. 

Norske aktører kan delta i forskningssamarbeidet gjennom å sende søknad til EURAD i forbindelse med de åpne utlysningene. DSAs deltagelse i dette samarbeidet er gjennom «END-USER Partnership». For DSA er det viktig å holde seg oppdatert om kunnskapen og forskningsbehovene innen RWM. Deltakelse som sluttbruker i EURAD dekker DSAs behov for å kunne vurdere aktuelle forskningsresultater og å bygge nettverk innen RWM. 

Har du spørsmål om deltakelse i EURAD, ta gjerne kontakt med seksjon kunnskapsutvikling ved DSA. Kontaktperson er Naeem Ul Syed. Kontaktinformasjon til DSA.

Norske aktører kan søke NFR om forskningsmidler – se nedenfor. 

Nasjonale forskningsmidler 

Norge er definert som et tredjeland i Euratom-programmet. Dette betyr at norske aktører kan delta i prosjekter som lyses ut fra Euratom og partnerskap under programmet, men uten å motta prosjektfinansiering fra EU. Norske prosjektdeltakere må derfor delta i prosjektene for egen regning, men det kan søkes forskningsmidler fra Forskningsrådet når man har fått godkjent en søknad på EU-nivå. 

Norsk deltakelse i EURATOM er viktig for å bygge og ivareta norsk kompetanse på dette fagfeltet. Fram til 2024 var forskningsmidlene fra Forskningsrådet begrenset til prosjekter innen strålevern, dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall. Fra 2024 øker Forskningsrådets årlige budsjett for dette formålet fra 10 til 20 millioner kroner. For de nye midlene er det ingen tematisk begrensning, men midlene skal brukes til forskning innen Euratom-programmet. I utgangspunktet dekker Forskningsrådet budsjettet norske aktører har lagt inn i søknaden til EURATOM/partnerskapet, begrenset til budsjettrammen Forskningsrådet disponerer. 

Mer informasjon om Euratom hos Forskningsrådet