Radioaktivitet i havet

Nivåene av radioaktiv forurensning i norske havområder og sjømat er generelt svært lave.

Sist oppdatert: 31. august 2020 08:31

KORT FORTALT

Det er både naturlige og menneskeskapte radioaktive stoffer i havet.

Radioaktive stoffer kan fraktes med havstrømmene over lange avstander. 

Lite menneskeskapt radioaktivitet i havet

Det er generelt svært lave nivåer av radioaktiv forurensning i fisk og skalldyr som lever i havet. Dette gjelder også cesium-137, som er et av de mest problematiske menneskeskapte radioaktive stoffene i miljøet. Dette skyldes delvis at forurensningen fortynnes i de store vannmassene, men også at saltinnholdet (kalium) i havet fører til at dyrene tar opp mindre radioaktivt cesium fra omgivelsene. Langs kysten og i fjorder kan nivåene være noe høyere enn ute i åpent hav. 

Radioaktive stoffer kan fraktes med havstrømmene, og spres over store avstander.

DSA overvåker nivåene av radioaktive stoffer i sjøvann, sediment og levende organismer i samarbeid med Havforskningsinstituttet. DSA deltar også årlig i prøveinnsamling på Havforskningsinstituttets forskningstokt. Selv om det er lave nivåer av radioaktive stoffer i sjømat, er det viktig å dokumentere tilstanden og følge utviklingen av radioaktivitet i norske havområder, også med tanke på at fisk er en viktig eksportnæring.

Kilder til radioaktiv forurensning

De største kildene til radioaktiv forurensning i havet er Tsjernobyl-ulykken i 1986, atomprøvesprengningene på 1950- og 60-tallet og utslipp fra gjenvinningsanlegg for brukt kjernebrensel i Europa (som Sellafield i Storbritannia og La Hague i Frankrike). 

Langs norskekysten går havstrømmene i hovedsak nordover, og frakter med seg forurensning fra Østersjøen og Europa. Utstrømming fra Østersjøen, som ble spesielt forurenset etter Tsjernobyl, påvirker fortsatt nivået av cesium-137 i våre havområder. På 1990-tallet økte Sellafield-anlegget i Storbritannia sine utslipp av det radioaktive stoffet technetium-99, og vi så en økning i norske havområder. Utslippene har sunket i det siste, og nivåene i sjøvann er lave. 

Menneskelige aktiviteter som fører til oppkonsentrering av naturlig radioaktive stoffer, betegnes også som radioaktiv forurensning. Et eksempel er radium-226 og radium-228, som slippes ut i forbindelse med petroleumsutvinning til havs. Dette krever tillatelse fra DSA, og selskapene rapporterer utslippet. 

Det er finnes også mulig fremtidige kilder til radioaktiv forurensning i våre nærområder, blant annet den sunkne sovjetiske atomubåten Komsomolets, som sank i 1989 sørvest av Bjørnøya. Ubåten ligger på 1700 meters dyp, og det tas prøver av sediment og sjøvann i nærheten årlig for å undersøke tilstanden og mulige lekkasjer av radioaktivt materiale.

Naturlig radioaktivitet i havet

Naturlige radioaktive stoffer har alltid vært til stede i havet, og stammer hovedsakelig fra jordskorpen. Stoffet som vanligvis bidrar mest til stråledosen fra sjømat, er polonium-210. Innholdet av dette stoffet er ofte noe høyere i sjømat enn i mat produsert på land, men nivået varierer mye mellom arter. DSA jobber med å kartlegge nivåene i de fisk- og skalldyrartene som er vanlige i norsk kosthold.

Mer informasjon

Marine overvåkingsrapporter (RAME)

DSA-info 2:2021 Kan vi skille mellom forskjellige kilder til naturlig forekommende radioaktive stoffer i det marine miljø

Teknisk dokument 15 Iodine-131 and other medical radioisotopes in Fucus vesiculous in the marine environment around Tromsøya and in sewage from the University Hospital of

DSA-rapport 04:2020 Radioactivity in the Marine Environment 2015, 2016 and 2017

StrålevernInfo 7:2018 No leakage from the sunken submarine K-159

StrålevernRapport 10:2017 Radioaktivitet i norsk mat

StrålevernRapport 2017:13 Radioactivity in the Marine Environment 2012, 2013 and 2014

StrålevernInfo 5:2017 Joint Norwegian-Russian monitoring of radioactive contamination in Barent Sea area

2017 Teknisk dokument 12 Radionuklider i kommersielt høstede dyreplanktonarter fra Arktis og Antarktis

StrålevernRapport 2015:3 Radioactivity in the Marine Environment 2011

StrålevernRapport 2012:10 Radioactivity in the Marine Environment 2010

StrålevernRapport 2011:4 Radioactivity in the Marine Environment 2008 and 2009

StrålevernRapport 2009:15 Radioactivity in the Marine Environment 2007

StrålevernRapport 2008:14 Radioactivity in the Marine Environment 2006

StrålevernRapport 2007:10 Radioactivity in the Marine Environment 2005

StrålevernRapport 2006:14 Radioactivity in the Marine Environment 2004

StrålevernRapport 2005:20 Radioactivity in the Marine Environment 2003

StrålevernRapport 2004:10 Radioactivity in the Marine Environment 2002

StrålevernRapport 2004:2 Radiological Environment of Svalbard

StrålevernRapport 2003:8 Radioactivity in the Marine Environment 2000 and 2001

StrålevernRapport 2001:9 Radioactivity in the Marine Environment 1999

StrålevernRapport 2000:1 Artificial radionuclides North Europa Marine Environment 1995 

StrålevernRapport 2000:7 Radioaktiv forurensing i marint miljø: 99Tc sjøvann/biota 98-99 

StrålevernRapport 1999:6 Radioactive contamination in the marine environment (96-98) 

StrålevernRapport 1998:3 Tc-99 contamination North Sea/Costal areas 1996-97 

StrålevernRapport 1997:3 Radioactive contamination in the marine environment (1995) 

StrålevernRapport 1995:1 Radioactive contamination in the marine environment (1993-94) 

Ta kontakt med oss om du vil ha tilgang på publikasjonene som ikke ligger på nett. 

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.