Gå rett til innhold

Import og eksport av radioaktive strålekilder

For å importere eller eksportere radioaktive strålekilder kreves det som hovedregel at man enten har godkjenning eller tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), eller at man har gitt melding til DSA .

Sist oppdatert: 15. september 2023 11:29

KORT FORTALT

Import og eksport av sterke radioaktive strålekilder krever alltid godkjenning fra DSA. I mange tilfeller vil import av radioaktive strålekilder også kreve godkjenning fra DSA på grunn av strålekildenes bruksområde.

For import og eksport av radioaktive strålekilder over unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg skal det gis melding til DSA.

Import og eksport av radioaktivt avfall krever tillatelse fra DSA.

En radioaktiv strålekilde inneholder et stoff som sender ut alfa-, beta-, gamma- eller nøytronstråling. Egenskapene til en radioaktiv strålekilde avhenger bl.a. av strålekildens radionuklide, aktivitet (kildestyrke i Bq) og aktivitetskonsentrasjon (Bq/g). Radioaktive strålekilder har mange samfunnsnyttige bruksområder innenfor både medisinsk strålebruk og innen industri og forskning.

Stråling fra radioaktive strålekilder kan imidlertid også medføre skader på mennesker og miljø. For å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og på miljøet, skal alle aktiviteter som involverer radioaktive strålekilder, herunder også import og eksport av radioaktive strålekilder, utføres i tråd med kravene i strålevernloven, atomenergiloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Merk at det gjelder særskilte krav for import og eksport av nukleært materiale. 

Import som krever godkjenning

Hvorvidt import av radioaktive strålekilder krever godkjenning eller melding avhenger av de radioaktive strålekildenes radionuklide, aktivitet, aktivitetskonsentrasjon og bruksområde.

Bruksområder som krever godkjenning for anskaffelse (herunder også import) og bruk av ioniserende strålekilder er beskrevet i strålevernforskriften § 9. For å få godkjenning må virksomheten sende søknad til DSA. For noen bruksområder er det egne søknadsskjema som må fylles ut.

For bruksområder der søknadsskjema ikke er tilgjengelig, sendes søknad i brevs form til dsa@dsa.no. Virksomheten kan kontakte DSA for nærmere veiledning om hva søknaden skal inneholde.

Dersom virksomheten skal importere en sterk radioaktiv strålekilde, er det ikke tilstrekkelig å ha godkjenning kun for det aktuelle bruksområdet. Da kreves det i tillegg egen godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav p. Grunnen til dette er at det kan være nødvendig for DSA å sette særskilte vilkår i godkjenningen knyttet til bl.a. transport, sikring og returordninger i forbindelse med selve importen. Det er i mange tilfeller også internasjonale krav til forhåndsvarsling mellom myndigheter knyttet til slike importer. Søknad om import av sterke radioaktive strålekilder sendes til dsa@dsa.no.

Innførsel av radioaktive legemidler krever alltid godkjenning fra DSA etter strålevernforskriften § 9 bokstav i. Ta kontakt også med Statens legemiddelverk for veiledning om annet regelverk som gjelder for legemidler, slik som for eksempel krav om tillatelse for grossistvirksomhet. 

Hva menes med en sterk radioaktiv strålekilde?

Som hovedregel regnes kapslede radioaktive strålekilder som sterke dersom aktiviteten er større enn 2 x 106 ganger unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg. Åpne radioaktive strålekilder regnes vanligvis som sterke dersom aktiviteten er større enn 104 ganger unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg.

Ved import eller eksport av flere radioaktive strålekilder skal totalaktiviteten legges til grunn. Dersom strålekildene inneholder flere radionuklider, skal man for hver radionuklide beregne forholdet mellom radionuklidens aktivitet og den tilhørende unntaksgrensen. De beregnede forholdene summeres deretter for alle radionuklidene som strålekildene inneholder. Kildene regnes som sterke dersom summen overstiger 2 x 106 for kapslede radioaktive strålekilder eller 104 for åpne radioaktive strålekilder.

Radioaktive strålekilder regnes også som sterke dersom import og eksport av kildene er underlagt krav om godkjenning i henhold til internasjonale retningslinjer. Dette er retningslinjer som har blitt utarbeidet av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), og som Norge har sluttet seg til:

I henhold til disse retningslinjene skal all import og eksport av radioaktive strålekilder som tilhører kategori 1 eller 2 i IAEAs kategoriseringssystem være underlagt krav om godkjenning. Aktivitetsgrenser for kategori 1 og 2 for de mest brukte radionuklidene finnes i tabell 1 av IAEAs “Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources”. 

For de fleste radionuklider vil en radioaktiv strålekilde i kategori 1 eller 2 også ha en aktivitet som er større enn 2 x 106 ganger unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg. Begge kravene må imidlertid sjekkes. 

Det kan i tillegg være andre fysiske egenskaper ved de radioaktive strålekildene, slik som aktivitetskonsentrasjon, halveringstid, flyktighet og spredningsfare, som inngår i en vurdering av om strålekildene skal regnes som sterke eller ikke. Dersom virksomheten er i tvil, kan DSA kontaktes for nærmere veiledning.

Import som krever melding

Virksomheter som skal anskaffe (herunder importere) radioaktive strålekilder med aktivitet over unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg og som ikke er godkjenningspliktige etter § 9, skal gi melding til DSA. Dette følger av strålevernforskriften § 13. Meldingen skal gis i elektronisk form gjennom DSAs meldesystem for strålekilder.

Import som verken krever melding eller godkjenning

Det kreves ikke melding til DSA ved import av radioaktive strålekilder som i henhold til strålevernforskriften § 2 femte og sjette ledd er unntatt fra meldeplikten. Dette gjelder bl.a. dersom de radioaktive strålekildenes totale aktivitet (Bq) eller aktivitetskonsentrasjon (Bq/g) er lavere eller lik unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg.

Merk at radioaktive strålekilder som er unntatt meldeplikt ikke er unntatt alle øvrige bestemmelser i strålevernloven, atomenergiloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Blant annet er det fremdeles krav om at strålebruken skal være berettiget, hvilket innebærer at fordelene ved strålebruken skal være større enn ulempene. Tilsetting av radioaktive stoffer i produkter og salg av slike produkter vil også kunne være underlagt krav om godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav j selv om den totale aktiviteten til de radioaktive stoffene er under unntaksgrensen.

Eksport av radioaktive strålekilder

Eksport som er knyttet til omsetning av radioaktive strålekilder med aktivitet over unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg, krever godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav r.

Eksport av sterke radioaktive strålekilder krever alltid godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav p. Se eget avsnitt ovenfor for en beskrivelse av hva som regnes som en sterk radioaktiv strålekilde.

Virksomheter som avhender (herunder eksporterer) radioaktive strålekilder underlagt godkjenning eller melding etter strålevernforskriften § 9 og § 13, skal melde dette til DSA. Dette gjelder også når kasserte radioaktive strålekilder returneres til opprinnelseslandet i tråd med gjeldende returordning. Strålekildene skal være registrert i DSAs meldesystem for strålekilder, og melding om avhending gis i elektronisk form gjennom dette systemet.

Import og eksport av radioaktivt avfall

Import av radioaktivt avfall krever tillatelse fra DSA etter avfallsforskriften § 16-12. Tillatelse til import av radioaktivt avfall kan bare gis dersom det foreligger tungtveiende grunner og det eksisterer miljømessig forsvarlige løsninger for å håndtere og behandle avfallet i Norge hos virksomhet som har ledig kapasitet og nødvendige tillatelser etter norsk regelverk.

Eksport av radioaktivt avfall krever tillatelse fra DSA etter avfallsforskriften § 16-11. Tillatelse til eksport av radioaktivt avfall kan bare gis dersom betingelsene i avfallsforskriften § 16-11 andre og tredje ledd er oppfylt. Dette innebærer bl.a. at myndighetene i import-, og eventuelt transittland, har gitt tillatelse til mottak av avfallet og eventuelt til transitt. Det skal dokumenteres at avfallet vil bli tatt miljømessig forsvarlig hånd om på bestemmelsesstedet.

Kasserte kapslede radioaktive strålekilder som returneres i henhold til strålevernforskriften § 14 første ledd trenger likevel ikke tillatelse, men skal meldes til DSA gjennom DSAs meldesystem for strålekilder som beskrevet i avsnittet om eksport av radioaktive strålekilder.

Relevant regelverk