Gå rett til innhold

Høringsmøte om NNDs konsesjonssøknad for atomanlegg i Halden

21. mai gjennomførte Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) et høringsmøte i forbindelse med behandlingen av søknaden fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) om konsesjon for atomanlegg i Halden.  

Sist oppdatert: 23. mai 2024 11:58

Et panel bestående av representanter fra NND og DSA svarte på spørsmål fra publikum. Foto: NND

NND har søkt om konsesjon etter atomenergiloven for å overta ansvaret for atomanlegget i Halden. I dag er det Institutt for energiteknikk (IFE) som har konsesjon. 

Kristin Frogg
DSAs Kristin Frogg under sin presentasjon. Foto: NND

DSA har søknaden til behandling, og skal avgi en innstilling om konsesjon. DSA har sendt saken på høring, og arrangerte i tillegg et høringsmøte. Høringsmøtet er en viktig del av prosessen frem mot innstilling til konsesjon. DSA skal både påse at saken er best mulig opplyst samt informere om hvordan søknaden behandles. Høringsmøtet var også en anledning for allmennheten til å stille spørsmål i en sak som kan berøre dem. 

– DSA skal påse at avvikling og opprydding av Norges atomanlegg skjer på en trygg, sikker og forsvarlig måte. Når vi behandler denne søknaden, skal vi vurdere NNDs evne til å være ansvarlig for at drift av atomanlegget er i samsvar med gjeldende regelverk og internasjonale sikkerhetsstandarder, sier avdelingsdirektør Kristin Elise Frogg i DSA.  

Heidar Huttmann
Heidar Hüttmann er prosjektleder for konsesjonsbehandlingen i DSA. Foto: NND

Under møtet fikk representanter fra blant annet Halden kommune, relevante organisasjoner, industri og enkeltpersoner grundig informasjon fra NND om deres planer for å ta over anlegget i Halden. Det ble også redegjort fra DSAs side om hvorfor det er en komplisert oppgave å behandle søknaden. 

– Å behandle NNDs konsesjonssøknad er en av DSAs høyeste prioriteringer. Vi skal vurdere om NND har evne og kompetanse til å overholde kravene i regelverket og om de kan ivareta sikkerheten ved anlegget før konsesjon kan gis, sier prosjektleder for konsesjonsbehandlingen i DSA, Heidar Hüttmann. 

I etterkant av presentasjonene var det en god diskusjon rundt konsekvenser av at NND får konsesjon for lokalbefolkningen, og om NNDs planer for håndtering av det brukte atombrenselet og annet radioaktivt avfall. 

Fredrik Holm og Tone Bergan
Halden-ordfører Fredrik Holm i samtale med Tone Bergan i DSA. Foto: NND

Spørsmålet om konsesjon avgjøres av regjeringen. Det er den som har konsesjon som er ansvarlig for sikkerheten ved anlegget. NND har søkt om konsesjon for å eie og drifte atomanlegget, og vil være en viktig aktør i arbeidet med å planlegge for opprydning etter atomvirksomhet i Norge. 

Bakgrunn 

I 2018 besluttet IFE å stenge Halden-reaktoren. Staten påtok seg hovedansvaret for avviklingen og opprydningen av IFEs atomanlegg, og Norsk nukleær dekommisjonering ble opprettet for å følge opp dette ansvaret. I 2022 søkte NND om konsesjon for å eie og drifte de norske atomanleggene, og i 2023 ble det anbefalt en trinnvis overføring, der anlegget i Halden prioriteres først. 

Dekommisjonering er nedbygging av et atomanlegg, der planlagt demontering, rivning og andre tiltak blir gjennomført. Et viktig steg før det praktiske arbeidet kan begynne, er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven. NND må også planlegge for sikker avvikling, avfallshåndtering og videre bruk av området der atomanlegget ligger. Dekommisjoneringen kan ikke starte før avfallsløsninger er på plass. DSA er øverste faglige organ og tilsynsmyndighet når det gjelder atomsikkerhet. 

NNDs søknad om konsesjon for atomanlegg i Halden er sendt på høring, frist for høringsinnspill er 7. juni. 

Dokumenter til høring av NNDs konsesjonssøknad om atomanlegget i Halden

Les mer om opprydding etter den norske nukleære virksomheten her.

Presentasjoner fra høringsmøtet i Halden 21. mai 2024:

Presentasjon av DSA

NNDs konsesjonssøknad for Halden

Hvordan DSA behandler søknaden