Gå rett til innhold

Opprydding etter nukleær virksomhet i Norge

Etter at Institutt for energiteknikk (IFE) besluttet å stenge ned Haldenreaktoren i 2018 og JEEP II-reaktoren på Kjeller i 2019, går den norske nukleære virksomheten over i en oppryddingsfase.

Sist oppdatert: 30. januar 2024 13:49

KORT FORTALT

Oppryddingsfasen omfatter hele prosessen med dekommisjonering av de norske atomanleggene samt håndtering av atombrensel og annet radioaktivt avfall, inkludert etablering av nødvendig infrastruktur for håndteringen.

Dekommisjonering er en fase i levetiden til et atomanlegg hvor planlagt demontering, rivning og andre tiltak blir gjennomført ved atomanlegget. Før dekommisjoneringen kan starte, må ansvarlig virksomhet planlegge for avfallshåndtering og videre bruk av området hvor atomanlegget ligger. Avfall og forurenset grunn vil fjernes fra området, slikt at man oppnår den besluttede sluttilstanden. 

Krevende og langvarig arbeid

Planleggingen og gjennomføringen av oppryddingen er et krevende og omfattende arbeid som vil ta flere tiår og koste betydelige summer.

Internasjonal erfaring tilsier at Norge må være forberedt på overraskelser av både teknisk og økonomisk karakter. Både planleggingen og gjennomføringen av selve opprydningen er tidkrevende, og den lange gjennomføringsperioden stiller særskilte krav til god planlegging og gode prosesser for alle de involverte aktørene.

Store mengder radioaktivt avfall

Reaktorene med bygninger og installasjoner vil kunne gi opp mot 50 000 tonn avfall, hvorav 1/3 vil være radioaktivt. Kun en liten del vil være brukt kjernebrensel som er det mest radioaktive. Avfallshåndteringen innebærer at nødvendig infrastruktur for sikker, trygg og forsvarlig håndtering av det radioaktive avfallet er tilgjengelig til riktig tid. Dette omfatter behandlingsanlegg, lagre, transportløsninger, og deponi.

Om og eventuelt hvordan det norske atombrenselet skal behandles er fortsatt under utredning. Det foregår samtidig teknologisk utvikling for håndtering av radioaktivt avfall internasjonalt, som kan åpne for muligheter vi i dag ikke kjenner til som kan gjøre avfallets sluttilstand enten tryggere og/eller billigere å håndtere.

Norsk nukleær dekommisjonering

Staten har påtatt seg et formelt medfinansieringsansvar for fremtidig nedbygging av atomanlegg og håndtering av tilhørende nasjonalt avfall. I 2018 opprettet staten en ny etat, Norsk nukleær dekommisjonering (NND) , som har ansvaret for arbeidet med oppryddingen etter norsk atomvirksomhet. I desember 2022 søkte NND om konsesjon etter atomenergiloven. Når NND får konsesjon vil de ta over ansvaret for de norske atomanleggene fra IFE. NND har også ansvaret for å opprette nye anlegg for å håndtere radioaktivt avfall som oppstår i forbindelse med dekommisjoneringen. NND har også ansvar for å opprette nye anlegg for å håndtere radioaktivt avfall fra andre sektorer (helse, forsvar o.a.), der det ikke foreligger andre godkjente løsninger for dette.

DSAs rolle

DSA er fag-, forvaltning- og tilsynsmyndighet på området strålevern, atomsikkerhet og ikke-spredning av nukleært materiale, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Vi utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA gir innstilling om alle søknader om konsesjon og løyve etter atomenergiloven. Som del av innstillingen angir DSA en rekke vilkår knyttet til sikkerheten ved atomanleggene. Det er likevel operatøren som har ansvar for sikkerheten til anleggene. Konsesjonsbehandlingen skal bidra til å sikre at eier av atomanlegg oppfyller relevante sikkerhetskrav i samsvar med både internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og forskrifter.

Etter innstilling fra DSA, fremmer Helse- og omsorgsdepartementet spørsmålet om konsesjon for atomanlegg for regjeringen, og selve konsesjonen gis ved kongelig resolusjon.

Oppryddingen etter IFEs atomvirksomhet vil ikke bare kreve konsesjon etter atomenergiloven, men også tillatelser og godkjenninger etter henholdsvis forurensnings- og strålevernregelverket. Dette innebærer at DSA vil gi veiledning til NND og andre relevante aktører både i planleggingsfasen, og under gjennomføringen av dekommisjoneringen. DSA vil også behandle søknader fra NND om tillatelser etter forurensningsloven og søknader om godkjenning etter strålevernloven.

DSA fører videre tilsyn med at strålevern-, atomenergi- og forurensningsloven etterleves.

DSAs rolle i avviklingen av atomanleggene:

Mer informasjon