Gå rett til innhold

Høring av Norsk nukleær dekommisjonerings søknad om konsesjon for KLDRA Himdalen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har mottatt søknad fra Norsk nukleær dekommisjonering om konsesjon til å eie og drive KLDRA Himdalen. DSA forbereder nå saken og skal utarbeide innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet. For å sikre bred involvering og best mulig belysning av saken, gjennomføres en høring.

Sist oppdatert: 16. april 2024 09:58

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har søkt om konsesjon etter atomenergiloven for å eie og drive KLDRA (Kombinert lager og deponi for lavt- og mellomaktivt radioaktivt avfall) i Himdalen. I dag er det IFE (Institutt for energiteknikk) som har konsesjon til å drive KLDRA Himdalen, mens Statsbygg eier anlegget.

Staten har påtatt seg hovedansvaret for avviklingen og opprydningen etter Norges nukleære virksomhet og for sikker håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall. I 2018 ble NND opprettet for å lede dette arbeidet. Et viktig steg i arbeidet er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven.

DSA gjennomgår nå søknaden og vil vurdere NNDs evne til å være ansvarlig for drift av atomanlegg i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale krav. Et av DSAs samfunnsoppdrag er å påse at avvikling av og opprydding etter atomanleggene i Norge gjennomføres på en trygg, sikker og forsvarlig måte, og arbeidet med konsesjonssøknaden er høyt prioritert.

Her finner du relevante søknadsdokumenter og mer informasjon om høringen.

Dokumentene kan også leses her.

I forbindelse med høring av søknaden, planlegger DSA også et høringsmøte i juni 2024. DSA vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette.