Gå rett til innhold

Lukkede røntgenkabinetter

Bruk av lukkede røntgenkabinett gir lav risiko for høye stråledoser så lenge utforming og sikkerhetssystemer oppfyller kravene i strålevernforskriften. Det kreves derfor ikke egen godkjenning fra DSA. Utstyret skal imidlertid meldes til DSA i tråd med strålevernforskriften § 13 første ledd.

Sist oppdatert: 15. september 2023 10:52

KORT FORTALT

Lukkede røntgenkabinetter er røntgenapparater som er fast innebygd i lukkede installasjoner. Kabinettene har strenge krav til skjerming og sikkerhetssystemer, og bruk av apparatene gir dermed lav risiko for høye stråledoser. Lukkede røntgenkabinett brukes til ikke-medisinsk avbildning eller tekniske analyser, og kan for eksempel være blodbestrålingsanlegg, bagasjerøntgen, eller røntgenkabinett til kontroll av matvarer og produksjonslinjer.

Melding i DSAs elektroniske meldesystem

(strålevernforskriften § 13)

Alle røntgenapparater skal meldes til DSA. Man skal ikke anskaffe eller ta i bruk røntgenapparater før man har mottatt bekreftelse fra DSA om at meldingen er behandlet. DSA skal også ha melding når man kvitter seg med utstyret. Meldingene gis til DSA ved å benytte DSAs meldesystem for strålekilder (ems.dsa.no), som det finnes mer informasjon om på siden Melding av strålekilder.

Tekniske krav til lukkede røntgenkabinetter

(strålevernforskriften §§ 22, 24 og 26)

Virksomheter som har røntgenapparater, må forsikre seg om at de følgende kravene er oppfylt:

  • Det er ikke mulig å starte strålingen uten å bruke nøkkel eller kode.
  • Røntgenkabinettene har innebygd skjerming slik at doseraten på utsiden av kabinettet ikke overstiger 5 µSv/t.
  • Røntgenkabinettene har lys- eller lydsignaler som viser når stråling genereres.
  • Røntgenkabinettene er merket med standard symbol for ioniserende stråling.
  • Det foreligger en teknisk måleprotokoll for hvert apparat.
  • Utstyret er i en slik tilstand at risiko for ulykker, unormale hendelser og uønsket stråleeksponering er så lav som praktisk mulig. 

For at utstyret skal oppfylle kravet om å være i en slik tilstand at risiko for ulykker, unormale hendelser og uønsket stråleeksponering er så lav som praktisk mulig, er det noen sikkerhetssystemer som anses som nødvendige:

  • Røntgenkabinetter med permanent åpning (som f.eks. bagasjerøntgen) skal ha nødstopp-bryter.
  • Lukkede røntgenkabinetter som kan åpnes skal ha dørbryter eller andre sikkerhetssystemer som sørger for at stråling kun kan genereres når skjermingskabinettet er lukket.

For røntgenkabinetter med permanent åpning er det viktig å være oppmerksom på at eventuelle lameller som henger foran åpningene kun skal skiftes ut av leverandør, siden disse inneholder bly eller annet egnet skjermingsmateriale og er en viktig del av skjermingen til apparatet.
På grunn av størrelse og utforming skal det normalt ikke være mulig for mennesker å gå inn i lukkede røntgenkabinetter. Røntgeninstallasjoner som er utformet slik at mennesker kan gå inn i installasjonen, kan være underlagt krav om godkjenning etter strålevernforskriften § 9 bokstav a. For slike installasjoner må DSA kontaktes for nærmere veiledning.

Strålevernkoordinator 

(strålevernforskriften § 17)

Alle virksomheter som anskaffer, leier ut, bruker eller håndterer røntgenapparater skal utpeke en strålevernkoordinator. Strålevernkoordinatoren er vanligvis en ansatt i virksomheten, men kan også være tilknyttet som ekstern konsulent. De ansatte i virksomheten skal enkelt kunne komme i kontakt med strålevernkoordinator ved behov. 

Strålevernkoordinator skal kunne veilede arbeidstakere om sikker håndtering av strålekilder, og bruk av verne- og måleutstyr. Hen skal også kunne utføre eller få utført målinger og vurderinger for å bestemme stråledoser. Strålevernkoordinator må derfor ha kompetanse som dekker strålevernmessige hensyn relevant for strålebruken i virksomheten. Dette innebærer både generelt strålevern, og teknisk kompetanse om det utstyret virksomheten har. Denne kompetansen skaffes vanligvis ved å delta på etablerte strålevernkurs og kurs/opplæring hos forhandler eller produsent av utstyret. 

Kompetanse hos ansatte

(strålevernforskriften § 16)

Alle som arbeider eller kommer i kontakt med strålekildene skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern. Dette innebærer kompetanse om sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av hensiktsmessig måle- og verneutstyr. Det skal også utarbeides skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sørger for et forsvarlig strålevern. Ansatte skal ha nødvendig informasjon om og opplæring i risikoene forbundet med strålebruk. 

Risikovurdering

(strålevernforskriften § 18)

Virksomheter som planlegger å bruke eller håndtere strålekilder, skal utarbeide en skriftlig risikovurdering knyttet til strålebruken. Nye aktiviteter med strålekilder skal ikke settes i gang før risikovurderingen er gjennomført og nødvendige forebyggende tiltak er iverksatt.

Personer som oppholder seg i nærheten av apparatene

Siden lukkede røntgenkabinetter er konstruert med strenge krav til skjerming og sikkerhetssystemer, er det normalt ingen restriksjoner på å oppholde seg i nærheten av dem. Dette gjelder også for gravide og ammende. Virksomheten skal likevel alltid gjøre en vurdering av at relevante dosegrenser er oppfylt, og at virksomhetens rutiner for bruk av røntgenkabinettene er optimalisert i tråd med kravet om at all eksponering for ioniserende stråling skal holdes så lav som praktisk mulig. 
Generelt sett vil det være mest stråling fra apparatenes åpninger, og det er derfor viktig at man aldri fører kroppsdeler inn i åpningene mens apparatene er i bruk og genererer stråling. 
På grunn av skjermingen til røntgenkabinettene regnes dosene som så lave at det normalt ikke er nødvendig med doseovervåkning av arbeidstakere som oppholder seg i nærheten av eller jobber med apparatene. Se siden om Persondosimetri for mer informasjon om når arbeidstakere skal bære dosimeter.

Avhending av røntgenapparater

Røntgenapparater leveres som EE-avfall. Før røntgenapparatene avhendes bør virksomheten sørge for at apparatene ikke lenger kan generere stråling. Dersom apparatet har ledning, bør denne kuttes. Dersom apparatet har tilhørende nøkler, bør disse kastes separat. 

Forhandlere av lukkede røntgenkabinetter

Forhandlere av lukkede røntgenkabinetter må ha godkjenning i tråd med strålevernforskriften § 9 bokstav r. Søknadsskjema finner her: Søknadsskjema kategori r – forhandlere av ioniserende strålekilder (pdf). Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til dsa@dsa.no. Behandlingstid er typisk ca. 3-4 uker. Det er ikke noe gebyr eller andre kostnader knyttet til søknadsprosessen.
Virksomheter som omsetter røntgenapparater må påse at deres kunder melder inn røntgenapparatene i meldesystemet, og meldenummeret til hvert apparat må inkluderes i forhandlerens årsrapport til DSA.

Relevant regelverk: 

Strålevernforskriften (lovdata.no)