Gå rett til innhold

Evalueringsrapporten for øvelse Arctic REIHN

Evalueringsrapporten fra Norges største maritime atomberedskapsøvelse er ferdigstilt og tilgjengelig.

Sist oppdatert: 01. mars 2024 12:41

Foto: fotograf Raymond Engmark

Den store atomberedskapsøvelsen Arctic REIHN (Radiation Exercise in the High North) er et EU-prosjekt -finansiert av EU. Øvelsen ble evaluert og er nå tilgjengelig på DSA og DSB sine nettsider. 

Over 300 deltakere fra syv europeiske land deltok i Arctic REIHN, som bestod av flere deløvelser og gikk i perioden fra 25. april til 25. mai 2023. Målet med øvelsen var å teste samvirke på tvers av etater og landegrenser når det gjelder håndtering og konsekvenser av en ulykke på et reaktordrevet fartøy og er en av de første øvelsene av sitt slag, der en maritim atomhendelse stod i fokus. Det er stor internasjonal interesse for konklusjonene i rapporten. Rapporten identifiserer blant annet noen læringspunkter som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med Norges atomberedskap.  

Scenarioet var en eksplosjon på et reaktordrevet passasjerskip utenfor Bodø som ødela reaktorene på fartøyet og skadet flere i besetningen. For å håndtere de store konsekvensene av hendelsen var det behov for både sivile og militære, lokale, regionale og nasjonale ressurser, samt internasjonal støtte og ressurser fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Portugal og Nederland og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). I alt deltok 17 måleteam. Både biler, fly og helikopter ble brukt for å gjennomføre målinger. Dette er første gang bistandsmekanismene gjennom IAEAs Response and Assistance Network (RANET) og EUs sivilbeskyttelsesmekanisme er aktivert i samme øvelse.

Kompetansehevende aktiviteter i planleggingsprosessen av øvelsen bidro til et betydelig kunnskapsløft når det gjelder å håndtere hendelser med potensiale for radioaktiv forurensing. Øvelsen har bidratt til å bedre forstå kompleksiteten av maritime hendelser med potensiale for radioaktiv forurensing. Arbeidet som nå gjøres videre i alle de deltakende organisasjonene med basis i erfaringer fra øvelsen og evalueringsrapporten er viktig og vil bidra til å styrke norsk beredskap.

– Selv om sannsynligheten for en slik ulykke er lav, er det et viktig scenario å øve på fordi det kan ha store konsekvenser. Øvelsen har gitt DSA og Kriseutvalget for atomberedskap, som er et sivilt-militært tversektorielt samarbeid, verdifull erfaring. Dette vil bli benyttet i det videre arbeidet i samhandling på tvers av beredskapsaktører og redningsressurser i Norge. Det har også vært en nyttig erfaring å be om og motta ressurser fra utlandet. Det er viktig å øve og det er viktig å lære av slike øvelser, samt følge opp identifiserte læringspunkter for å utvikle atomberedskapen, sier Per Strand, direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).