Gå rett til innhold

Varsling av uønskede hendelser

Alle virksomheter som benytter strålekilder til industrielle eller forskningsmessige formål har varslingsplikt ved uhell, hvilket innebærer at DSA skal varsles om ulykker og unormale hendelser som involverer strålekilder.

Sist oppdatert: 11. juni 2020 14:37

KORT FORTALT

Virksomheter skal straks varsle om ulykker og unormale hendelser til DSA. Skriftlig melding skal sendes til DSA så snart som mulig, og senest innen 3 virkedager.

Alvorlige eller uavklarte hendelser skal varsles umiddelbart til DSAs 24-timers vakttelefon, tlf. 67 16 26 00.

Kontaktinformasjon til DSA

Tlf: 67 16 25 00 (sentralbord)

Tlf: 67 16 26 00 (døgnbemannet vakttelefon – for alvorlige eller uavklarte hendelser)

E-post: dsa@dsa.no

Hvilke hendelser skal varsles til DSA

Varslingsplikten følger av strålevernforskriften § 20. Ulykker og unormale hendelser som skal varsles til DSA er blant annet:

 • Hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket uønsket eksponering av arbeidstaker, pasient eller annen person vesentlig utover normalnivåene, eller uventede stråleskader.
 • Tap, tyveri eller sabotasje av strålekilder.
 • Uønsket utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene.
 • Hendelser som kan medføre bestråling av allmennheten slik at individ kan bli eksponert for en effektiv dose over 0,25 mSv/år.
 • Teknisk svikt av strålevernmessig betydning.
 • Alvorlig radioaktiv forurensning av virksomhetens område eller utstyr.
 • Funn av eierløse strålekilder.

Hvilke hendelser som skal varsles innenfor de ulike bruksområdene står også nærmere beskrevet i den enkelte veileder: 

Hva skal uhellsrapporten inneholde?

Den skriftlige rapporten som skal sendes til DSA innen 3 dager bør minimum inneholde:

 • Tidspunkt og sted for uhellet.
 • Navn og adresse til involverte virksomheter.
 • Navn og personnummer på involverte personer.
 • Beskrivelse av hendelsesforløpet, inkludert opplysninger om involverte strålekilder.
 • Beregning/anslag av stråledoser til de involverte personer. DSA vil eventuelt kunne hjelpe til med beregninger såfremt det oppgis tilstrekkelig informasjon om strålekilde, avstand, skjerming og tid.
 • Forebyggende tiltak som iverksettes, dvs. tiltak som kan forhindre eller redusere risikoen for liknende uhell.

Nærmere veiledning om utforming av uhellsrapport er gitt i DSAs veiledere (se forrige avsnitt).

Beredskap og varslingsrutiner

Virksomheter som benytter strålekilder skal, på grunnlag av en risikovurdering, utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak for å opprettholde evnen til å håndtere ulykker og unormale hendelser, jf. strålevernforskriften § 19.

Beredskapsplanen skal beskrive hvordan hendelser eller uhell som kan inntreffe ved bruk av strålekilder skal håndteres, og den bør inneholde aktuelle kontaktpunkter internt og eksternt. Rutiner for varsling til DSA og telefonnummeret til DSAs 24-timers vakttelefon skal inngå som del av beredskapsplanen.

Det bør holdes årlige beredskapsøvelser for virksomheter med industriell eller forskningsmessig strålebruk som innebærer stor risiko, f.eks. bruk av gammakilder i industriell radiografi.

Helseundersøkelse ved overskridelse av dosegrenser

Dersom målinger eller beregninger viser at en arbeidstaker kan ha blitt utsatt for en stråledose utover dosegrensene i strålevernforskriften § 32 (som samsvarer med dosegrensene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske om kjemiske faktorer § 4-1), skal arbeidstakeren henvises til lege for helseundersøkelse, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 15-4.

Varsling til Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. Dette gjelder også alvorlige ulykker som involverer strålekilder. I slike tilfeller skal det altså varsles til både DSA, Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.

Relevant regelverk