Gå rett til innhold

Industrielle kontrollkilder

En kontrollkilde består av en kapslet radioaktiv kilde montert i en skjermingsbeholder og et detektorsystem. Bruk av kontrollkilder er meldepliktig og dersom aktiviteten til den kapslede kilden er høy, kreves det også godkjenning fra DSA.

Sist oppdatert: 11. juni 2020 14:38

KORT FORTALT

Industrielle kontrollkilder kan brukes for å måle produktegenskaper eller til å styre en prosess. De brukes gjerne til å måle nivå, tetthet eller tykkelse.

Utstyret består av en kapslet radioaktiv kilde montert i en skjermingsbeholder, og et detektorsystem som måler og detekterer variasjoner i strålingen fra den kapslede kilden.

Industrielle kontrollkilder utnytter at strålingen fra den radioaktive kilden spres og trenger ulikt gjennom materiale av forskjellig tetthet/tykkelse.

Strålekildene kan brukes til å overvåke og styre f.eks. fylling i tanker og rør, massetransport, kvalitetskontroll i produksjon av papir, plastfolier, gummi og tekstiler. Vanligvis er utstyret fastmontert slik at flytting av kontrollkilden er unødvendig. Fast installasjon er imidlertid ikke til hinder for at kildebeholderen og detektor traverserer over måleobjektet (for eksempel over papirbanen i papirindustrien).

Vanlige nuklider brukt som kontrollkilder er bl.a. Co-60, Sr-90, Ba-133, Cs-137 og Am-241.

Godkjenning eller melding for bruk av industrielle kontrollkilder

Anskaffelse, bruk eller håndtering av industrielle kontrollkilder krever normalt at virksomheten har sendt melding til eller har en godkjenning fra DSA. Kravene deles inn i tre ulike nivåer avhengig av bruksområde og kildens aktivitet:
 

 1. Krav om godkjenning
  Anskaffelse, bruk og håndtering av kapslede radioaktive kilder med aktiviteter større enn 2 x 106 ganger unntaksgrensene i forskriftens vedlegg krever godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Godkjenning kreves også for omsetning av kontrollkilder med aktiviteter over unntaksgrensene, for produksjon av industrielle kontrollkilder, for import og eksport av sterke radioaktive strålekilder, og som regel også for forskningsmessig bruk av kontrollkilder.

  Søknadsskjema:
  Bruk av sterke kapslede radioaktive strålekilder – kategori m
  Omsetning og utleie av strålekilder – kategori r

 2. Krav om melding
  Hvis aktiviteten til nukliden(e) som skal anskaffes, brukes eller håndteres av din virksomhet har større aktivitet enn unntaksgrensene i strålevernforskriftens vedlegg må du før anskaffelsen sende en melding til DSA med opplysninger om den radioaktive kilden og hva den skal brukes til. 

 3. Radioaktive kilder som har lavere aktivitet enn de fastsatte unntaksgrensene krever ikke melding til DSA, men er ikke unntatt fra øvrige krav i strålevernforskriften. Normalt har kontrollkilder høyere aktivitet enn unntaksgrensene.

Tabellen nedenfor angir nedre aktivitetsgrense for hva som krever melding og godkjenning for de mest brukte nuklidene.

En virksomhet med godkjenning for bruk av kapslede radioaktive kilder må også melde inn alle sine strålekilder før de tas i bruk. Innmelding skjer via DSAs meldesystem for strålekilder.

Kilden kan tas i bruk når virksomheten har mottatt bekreftelse fra DSA på at meldingen er behandlet. Denne bekreftelsen kan også regnes som importtillatelse for kontrollkilder som kun er meldepliktige. Import av sterke radioaktive strålekilder er godkjenningspliktig etter strålevernforskriften § 9 bokstav p).

I tilfeller der utstyret/kildebeholderen inneholder flere kildekapsler, er det alle kildekapslenes samlede aktivitet som eventuelt utløser kravet om melding eller godkjenning. 

Nuklide     Melding
Minste aktivitet som krever melding i henhold til § 13.
Godkjenning
Minste aktivitet som krever godkjenning av virksomheten i henhold til § 9, bokstav m og p.

Co-60 

Kr-85 

Sr-90

100 kBq

10 kBq 

10 kBq

200 GBq

20 GBq

20 GBq

Cd-109

Ba-133

Cs-137

1 MBq

1 MBq 

10 kBq  

2 TBq

2 TBq

20 GBq

Pm-147

Gd-153

Po-210

10 MBq  

10 MBq 

10 kBq 

20 TBq

20 TBq

20 GBq

Am-241

Cm-244 

Cf-252 

10 kBq  

10 kBq 

10 kBq  

20 GBq

20 GBq

20 GBq

Strålevern ved bruk av industrielle kontrollkilder

Bruk av industrielle kontrollkilder krever kunnskap om stråling og strålevern, og DSA har gitt ut en egen veileder for denne typen strålebruk:

Denne veilederen viser hvordan generelle krav i strålevernforskriften kan oppfylles for dette bruksområdet. Dette gjelder krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m.

Relevant regelverk