Gå rett til innhold

Industriell radiografi

Til industriell radiografi benyttes sterke radioaktive kilder, røntgenapparater og akseleratorer. Virksomheter som utfører industriell radiografi må ha godkjenning fra DSA i tråd med strålevernforskriften § 9 bokstav a).

Sist oppdatert: 11. juni 2020 14:37

KORT FORTALT

Industriell radiografi er en metode for å undersøke materialegenskapene til et objekt uten å endre eller ødelegge selve objektet. På engelsk kalles slike metoder for Non-Destructive Testing (NDT), og radiografi er en av flere inspeksjonsmetoder innen NDT.

Industriell radiografi innebærer bruk av sterke strålekilder, ofte i åpne industrilokaler eller utendørs.

I Norge finnes det mer enn 70 firma som er godkjent for å utføre industriell radiografi.  

Bruk av gammakilder og røntgenapparater til kontroll av materialdefekter som dårlige sveiseskjøter og sprekkdannelser krever godkjenning fra DSA. Bruk av bærbart røntgenutstyr eller akseleratorer til bl.a. trailerkontroll ved grensepasseringer omfattes også av begrepet industriell radiografi, og vil dermed kreve godkjenning.

For å få godkjenning for anskaffelse av radiografiutstyr og utøvelse av industriell radiografi må virksomheten først fylle ut et søknadsskjema og sende søknaden til DSA:

En typisk radiografisituasjon der det brukes en gammakilde for å kontrollere en sveiseskjøt på et rør.
Industriell radiografi. En typisk radiografisituasjon der det brukes en gammakilde for å kontrollere en sveiseskjøt på et rør. Illustrasjon: DSA.

Krav i godkjenningen

En virksomhet som blir godkjent for å utføre industriell radiografi, vil motta et godkjenningsbrev som inneholder spesielle vilkår knyttet til godkjenningen. Vilkårene er hjemlet i strålevernforskriften § 11, og normalt stilles følgende vilkår i godkjenningen: 

 • Krav til åpen og lukket installasjon. Tekniske krav til lukkede røntgenrom/installasjoner er nærmere beskrevet under punkt 3.4.2 av Veileder 1: Veileder om industriell radiografi.

 • Krav til kompetanse. Normalt vil DSA kreve at industriell radiografi utenfor lukkede røntgenrom/installasjoner skal utføres av minst 2 personer, der én må ha dokumentert kompetanse som sertifisert arbeidsleder og én må kunne dokumentere kompetanse som sertifisert operatør. Ved radiografi i lukket installasjon, som for eksempel en røntgenbunker, er det tilstrekkelig med én sertifisert arbeidsleder.

Begrepene sertifisert arbeidsleder og sertifisert operatør innebærer kompetanse på ulike nivåer og er nærmere beskrevet under punkt 2.3.1 og 2.3.2 av Veileder 1: Veileder om industriell radiografi. 

Dokumentasjon på arbeidsleders kompetanse må foreligge i form av akkreditert strålevernssertifikat, mens dokumentasjon for operatør må foreligge som akkreditert sertifikat eller annen form for kompetansebevis utstedt av nasjonal strålevernsmyndighet.

 • Krav om årlig vedlikehold av gammaradiografiutstyr, utført av godkjent forhandler eller vedlikeholdsfirma.

 • Krav om maksimal kildeaktivitet på: 
  Co-60: 400 GBq 
  Ir-192: 1500 GBq
  Se-75: 3000 GBq 

 • Krav om at alle røntgenapparater og gammaradiografibeholdere meldes til DSA. Navneendring på bedriften, bytte av strålevernkoordinator, endret kontaktinformasjon og eventuelt andre endringer av strålevernmessig betydning må også meldes til DSA. 

  Melding av strålekilder og gammaradiografibeholdere: meldesystem for strålekilder, EMS.

Strålevern ved industriell radiografi

Ved gammaradiografi vil strålekilden være en radioaktiv kilde, for eksempel iridum-192. Under lagring og transport skal kilden være plassert i tilhørende skjermingsbeholder/radiografibeholder, som vist på illustrasjonen. Under bruk vil kilden sveives fram i bestrålingsposisjon i kollimatoren ved hjelp av en mekanisk sveiv, og den sveives tilbake i skjermet posisjon i radiografibeholderen etter bruk.

Radiografiaktiviteten foregår ofte utenfor skjermede røntgenrom/installasjoner og utendørs, slik som vist på illustrasjonen over. Området rundt må da sperres av med merkebånd, og doseraten utenfor det avsperrede området skal ikke overstige 7,5 µSv/time under eksponering. Doseraten skal kontrolleres av operatørene med en håndmonitor.

For å overholde dette avsperringskravet er det spesielt viktig at primærstrålen fra den radioaktive kilden eller røntgenapparatet er avskjermet, fordi stråleintensiteten eller doseraten her er størst. Også utenfor primærstrålen vil det være stråling, såkalt spredt stråling eller sekundærstråling. Denne doseraten vil være mye lavere enn i primærstrålen, men må også kontrolleres med håndmonitor.

En radioaktiv kilde kan aldri slås av, og etter avsluttet eksponering skal kilden derfor sveives tilbake til skjermingsbeholderen. Operatørene skal kontrollere med håndmonitor at kilden virkelig er brakt tilbake i skjermet posisjon. Et røntgenapparat slutter å stråle når strømmen er avslått og trenger ingen spesiell skjermingsbeholder.

Illustrasjonen under viser et komplett sett med gammaradiografiutstyr:

Gammaradiografiutstyr.
Gammaradiografiutstyr. Illustrasjon: DSA

Mer detaljert veiledning om strålevern ved utførelse av industriell radiografi er gitt i Veileder 1: Veileder om industriell radiografi. Denne veilederen utdyper de generelle kravene i strålevernforskriften, og gir råd om hvordan kravene kan oppfylles for dette bruksområdet.

Relevant regelverk