Gå rett til innhold

Nasjonal UV- og hudkreftstrategi

Norge er et av landene med høyest forekomst av hudkreft og forekomsten øker. Ultrafiolett (UV) stråling fra sola og solarier er medvirkende til rundt 90 % av alle hudkrefttilfellene. DSA har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet laget en nasjonal UV- og hudkreftstrategi med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge grunnet UV-eksponering fra sol og solarier.

Sist oppdatert: 10. mai 2023 10:36

KORT FORTALT

  • DSA leder arbeidet med å følge opp den nasjonale UV- og hudkreftstrategien.

  • Målet med strategien er å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft forårsaket av UV fra sol og solarier.

  • Tiltak skal bidra til kompetanseløft og økt bevissthet – i befolkningen, i helsevesenet og i forvaltningen.

Organisering

DSA leder og koordinerer arbeidet med å følge opp strategien. En arbeidsgruppe med bred sammensetning av representanter for berørte myndigheter og fagetater med kompetanse og virkemidler støtter arbeidet. I tillegg er aktører fra frivillige organisasjoner og interessegrupper med i en referansegruppe. Strategien gjelder for perioden 2019–2023. 

Strategiens mål

Strategien har satt et mål om å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018. Tilsvarende skal den bidra til å redusere dødelighet gjennom tidligere oppdagelse, med mål om å redusere gjennomsnittlig tykkelse på føflekkreftsvulster ved diagnose fra dagens 1,0 mm til under 0,8 mm i år 2040. Tynnere svulster ved diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse. 

Målområder

Tiltak for å nå målene er foreslått innenfor tre målområder:

  1. Forebygging i forvaltningen
  2. Kunnskap og bevissthet om forebygging 
  3. Tidligere oppdagelse.

Strategien vil være et redskap for styring og koordinering av det forebyggende hudkreftarbeidet i flere sektorer.