Gå rett til innhold

Radon i skoler og barnehager

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem. 

Sist oppdatert: 14. juli 2020 09:49

KORT FORTALT

For å finne radonnivåene i en skole eller en barnehage, må du som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften sørge for at det blir utført en radonmåling.

Det er oppholdsrom som skal måles. Eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal og gymsal.

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager

Målinger utført etter DSAs måleprosedyre for radon i skoler og barnehager dokumenterer radonnivåene.

Her finner du måleprosedyren:

Radon må måles regelmessig. Når nye målinger gjennomføres, skal gjeldende måleprosedyre følges. 

Grenseverdi og tiltaksgrense for radon

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og barnehager, både offentlige og private.

Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.  

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. 

Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. 

Tilsyn

Radonkravene i strålevernforskriften er en styrking av reguleringen i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene. DSA kan også føre tilsyn.

Mer om tilsynsrollene: 

Langtidsmåling er viktig

En undersøkende radonmåling må alltid utføres som en langtidsmåling i vinterhalvåret mellom midten av oktober og midten av april. Med langtidsmåling mener vi at måleperioden må vare i minst to måneder, gjerne lenger.

Radonkonsentrasjonen i inneluft varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å fange opp denne naturlige variasjonen er det nødvendig med en såpass lang måleperiode. Dette gjelder uavhengig av om målingen utføres med sporfilm eller elektroniske måleinstrumenter.

Dersom man bruker et elektronisk apparat, skal det behandles på samme måte som en sporfilm. Man trenger ett apparat per målepunkt og apparatet skal stå på samme sted i hele måleperioden. 

Ved en korttidsmåling på bare noen dager eller uker risikerer man å ikke fange opp perioder med høye radonkonsentrasjoner. Derfor er ikke korttidsmålinger egnet til å vurdere hvilke rom som skal prioriteres for langtidsmåling. En måling som er kortere enn to måneder, gir heller ikke grunnlag for å beregne årsmiddelverdien og kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på utført måling. 

Korttidsmålinger over bare noen dager kan imidlertid brukes når man skal vurdere effekten av tiltak eller studere døgnvariasjoner og ventilasjonsanleggets radonreduserende effekt. 

Grensene gjelder oppholdsrom

Grenseverdien og tiltaksgrensen i strålevernforskriften gjelder oppholdsrom. Derfor er det oppholdsrom som skal måles. Med oppholdsrom menes rom som benyttes mer enn tilfeldig. Klare eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal og gymsal.

Ganger og korridorer kan også være oppholdsrom dersom de er mye i bruk, som for eksempel en gang utenfor klasserom eller en gang i en barnehage hvor det foregår lek. Noen ganger må man bruke skjønn for å vurdere om et rom er oppholdsrom eller ikke.

Eksempler på ikke-oppholdsrom er tekniske rom, toaletter, lagerrom og krypkjellere. 

Relevant regelverk