Alunskiferkart

Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye uran/radium. I Norge er alunskifer den klart mest radonfarlige bergarten.

Sist oppdatert: 26. august 2020 1227

Der det finnes alunskifer anbefales det at kommuen å tar hensyn til radon i planarbeidet. 

Alunskifer finnes i fylkene Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark. 

Tall fra Strålevernets kartlegging av ca. 29 000 boliger i 114 kommuner i 2000/01
Radonnivå (Bq/m³) 
 
Andel boliger over gitt radonnivå (%) 
 Hele landet  På alunskifer 
 > 100  24  66
 > 200  9  46
 > 1000 0,6 10
 > 2000 0,2 4

Innholdet av uran/radium i alunskifer varierer (se tabell under). Ulike alunskiferområder vil derfor i varierende grad være utsatt for radon, og kartene tar ikke hensyn til denne variasjonen. Kartene viser også kun hvor alunskiferen finnes som fast fjell nær overflaten.

Alunskifer finnes også i dypere lag dekket av andre bergartstyper. Dessuten finnes det områder utenfor den avmerkede alunskiferen på kartet der fragmenter av alunskifer er blitt transportert og inkorporert i løsmasser og jord gjennom naturlige prosesser, særlig erosjon under og etter siste istid. Dette kan gjøre det nødvendig å utvide området hvor det bør tas hensyn til alunskifer og radon utover det området som er avmerket på alunskiferkartene.
 

Bergart   Aktivitetskonsentrasjon av 
radium-226 (Bq/kg)  
Normal granitt 20-120
Uranrik granitt 100-600
Gneis 20-100 
Dioritt  1-10
Sandstein  5-60
Kalkstein  5-20
Skifer  10-120
 Alunskifer fra:
 - midtre kambrium 120-600
 - øvre kambrium – nedre ordovicium 600-5000
Alunskiferrik jord 100-2000
Morenejord  20-80 
Leire  20-120
Sand og silt 5-25

 
Alunskifer har også andre strålevern- og miljømessige utfordringer, og ved utgraving vil i mange tilfeller alunskifer regnes som radioaktivt avfall, se siden vår om Potensielt syredannende bergarter.

Mer informasjon

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gitt ut alunskiferkart: 

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.