Gå rett til innhold

Retningslinjer for søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Ved søknad bes søker gi opplysninger i henhold til punktene under. Søkeren redegjør for det enkelte punkt i den utstrekning det har relevans for den enkelte virksomhet. Søknaden skal inneholde et sammendrag av de under nevnte opplysningene.

Sist oppdatert: 08. mai 2024 12:17

KORT FORTALT

Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til § 11 og § 29 i forurensningsloven, jf. § 4 i forskrift 1.11.2010 nr.1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall, og § 16-5 forskrift 1.5.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan i medhold av forurensningslovens § 12, kreve ytterligere opplysninger enn de som er beskrevet under, dersom det er nødvendig for behandlingen av saken.

Etter forurensningsforskriftens § 36-3 til § 36-6 skal DSA sørge for at sakens parter og berørte offentlig organer varsles og gis anledning til å uttale seg om søknaden innen en nærmere angitt frist. Dersom avgjørelsen vil få betydning for en ubestemt krets av personer skal forhåndvarsling skje ved offentlig kunngjøring. Virksomheten bes opplyse om hvem som bør varsles. Dersom det er noen opplysninger søkeren mener det er grunn til å unnta offentligheten, må dette opplyses og begrunnes skriftlig i henhold til § 13 i offentleglova og § 13 i forvaltningsloven.

Punktene i retningslinjen er basert på:

 • Lov 13.3.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 • Forskrift 1.11.2010 nr.1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktivt forurensning og radioaktivt avfall
 • Forskrift 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36.
 • Forskrift 1.5.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16
 • Lov 12.5.2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
 • Forskrift 29.10.2010 nr.1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
 • Forskrift 6.desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

1.   Opplysninger om foretaket

Navn på virksomhet

 • Foretaksnummer
 • Besøksadresse
 • Postadresse
 • Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse
 • Internettadresse
 • Organisasjonskart

Kontaktperson

 • Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse


Søknaden gjelder:

 • Ny tillatelse
 • Endring av eksisterende tillatelse (oppgi tillatelsesnummer og referanse)
 • dette gjelder kun tillatelser gitt etter forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall

Referanse og godkjenningsnummer på eventuell godkjenning fra DSA for utslipp av radioaktive stoffer eller for anlegg for behandling, lagring eller endelig forvaring av radioaktivt avfall.

Beskrivelse av virksomheten, jf. § 36-2 forurensingsforskriften

 • Landbasert industribedrift
  • Hva som produseres
  • Hvilke råstoffer som inngår i produksjonen
  • Beskrivelse av prosessene i virksomheten
  • Beskrivelse av anlegget
 • Sykehus, forskning
  • Beskrivelse av aktiviteter som fører til utslipp og/eller avfallsgenerering
 • Avfallsanlegg
  • Hva som gjøres med avfallet (behandling, sluttdisponering, osv)
  • Beskrivelse av anlegget
 • Innretning offshore
  • Angivelse av felt som omfattes (utvinningstillatelse nr., blokk nr.)
  • Beskrivelse av utbyggingsløsning
  • Beskrivelse av håndtering for produsert vann
 • Bygg og anlegg
  • Beskrivelse av prosjektet, utslipp og avfall som genereres
  • Beskrivelse av prosjektets lokalitet
  • Beskrivelse av eventuelt renseanlegg

2.   Opplysninger om kompetanse

Beskrivelse av hvordan virksomheten oppfyller kravet til kompetanse, med eventuelle kurs og erfaring i bransjen jf. § 15 strålevernforskriften og § 16-4 avfallsforskriften

Beskrivelse av kompetansen til eventuell strålevernkoordinator jf. § 17

3.   Opplysninger om skjerming og sikkerhetsutstyr

Beskrivelse av hvordan virksomheten oppfyller kravet om å ha forsvarlig håndtering av radioaktive stoffer jf. § 15 og § 25 strålevernforskriften og § 16-4 avfallsforskriften, herunder sikkerhetsutstyr, måleutstyr og utstyr for å kunne ta hånd om eventuelt søl og lekkasjer

4.   Opplysninger om internkontroll/HMS-regelverket på sokkelen

 • Oversikt over prosedyrer som omhandler håndtering av radioaktive stoffer
 • Oversikt over prosedyrer som omhandler radioaktiv forurensning
 • Kartlegging og vurdering av risiko i forbindelse med håndtering av strålekilder med både total aktivitet og spesifikk aktivitet lik eller over unntaksgrensene gitt i strålevernforskriften jf.§ 17. strålevernforskriften
 • Hvordan er styrings – eller internkontrollsystem iverksatt

5.   Opplysninger om radioaktiv forurensning og forebygging av forurensning

Beskrivelse av tilførsel som det søkes om tillatelse til:

 • Beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn (inkludert injeksjon) som virksomheten forårsaker eller kan forårsake, med blant annet:
 • Beskrivelse av rensing eller andre utslippsreduserende tiltak
 • Beskrivelse av om utslippet via kommunal ledning eller egen ledning
 • Beskrivelse av om utslippene være støtutslipp eller kontinuerlige utslipp
 • Fysiske egenskaper (støv, flytende, slam, innhold av faststoff, osv)
 • Radioaktive stoffer (nuklider)
 • Spesifikk aktivitet (Bq/g)
 • Total aktivitet i utslippet per år (Bq per år)
 • Utslippsmengde angitt i liter eller kubikkmeter per år

Forslag til bergning eller måleprogram av tilførselen til det ytre miljø, jf. § 36-2 forurensningsforskriften

Beskrivelse av teknikker som kan forebygge eller begrense forurensning og skadevirkningene av denne jf. § 36-2 forurensningsforskriften

6.   Opplysninger om håndtering av radioaktivt avfall

Beskrivelse av avfallet det søkes om å håndtere, jf. § 16-5 avfallsforskriften

 • Fysiske egenskaper (pulver/støv, fast, flytende, osv)
 • Emballasje, bulk
 • Hvilke typer radioaktive stoffer (nuklider)
 • Andre relevante helse- og miljøegenskaper av betydning for forsvarlig håndtering av avfallet

Beskrivelse av den kapasitet virksomheten søker om for håndtering av radioaktivt avfall

 • Mengde (kg eller tonn)
 • Spesifikk aktivitet (Bq/g)
 • Total aktivitet (Bq)

Beskrivelse av hvordan avfallet skal håndteres med beskrivelse av hvordan dette oppfyller kravet om forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall jf. § 16-4 i avfallsforskriften

 • Behandling
 • Lagring
 • Deponering

Beskrivelse av avfallsstrømmene.

Beskrivelse av eventuell bruk av kjemikalier i håndtering av radioaktivt avfall.

Beskrivelse av om avfallet inneholder nuklider med kort halveringstid og om det skal stå lagret til henfall.

Beskrivelse av tiltak for å begrense generering av avfall, herunder muligheter for gjenvinning, og øvrig håndtering av avfall jf. § 36-2 forurensningsforskriften.

7.   Opplysninger om arbeidsmiljø

Vurdering av og eventuell klassifisering av arbeidsplass jf strålevernsforskriften § 29.

Beskrivelse av hvordan arbeidstakere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område får fastlagt sin personlige stråledose jf. § 32 strålevernforskriften

8.   Opplysninger om konsekvensvurderinger

Konsekvenser for naboer, allmennheten og andre virksomheter i området:

 • Avstand til nærmeste bebyggelse, bolig og oppholdssteder for allmennheten.
 • Redegjørelse for forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner jf. § 36-2 forurensningsforskriften
 • Oversikt over interessenter som virksomheten antar kan bli berørt av virksomheten,
 • Eventuell henvisning til vedtak eller uttalelser fra offentlige organer som saken har vært forelagt jf. § 36-2 forurensningsforskriften
 • Liste over virksomhetens tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og andre relevante myndigheter, samt eventuelle søknader om tillatelse.
 • Vurdering av konsekvenser for naboer, allmennheten eller andre virksomheter i området

Konsekvenser for miljø:

 • Redegjørelse for miljøtilstanden i området der virksomheten ligger jf. § 36-2 forurensningsforskriften
 • Beskrivelse av utslippets resipient.
 • Vurdering av hvilke konsekvenser disse utslippene får for ytre miljø i området

Gi et sammendrag av eventuelle gjennomførte konsekvensvurderinger av virksomheten.

9.   Opplysninger om miljøovervåkning

Beskrivelse av eventuelle pågående eller planlagte måleprogram for å kartlegge eventuelle påvirkninger i det ytre miljø omkring virksomheten

10.   Opplysninger om forebyggende tiltak og beredskapstiltak

Det skal gis en vurdering av risiko for akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre forurensning, med angivelse av kilde/årsak, omfang og mulige konsekvenser for mennesker eller miljø.

Det skal angis hvilke forebyggende tiltak som er etablert for å hindre mulige akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre skade på mennesker eller miljø.

Det skal opplyses om virksomhetens beredskapsplaner for å håndtere akutte utslipp eller andre utilsiktede hendelser som kan medføre skade på mennesker eller miljø.