Gå rett til innhold

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall er avfall som inneholder radioaktive stoffer som overstiger grensene i «forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall». Avfallet kan inneholde menneskeskapte radioaktive kilder eller naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM). 

Sist oppdatert: 24. august 2020 12:12

KORT FORTALT

En rekke forskjellige industrier og aktiviteter gir opphav til radioaktivt avfall i Norge. Radioaktivt avfall må håndteres forsvarlig i tråd med krav i forurensningsregelverket.

Hva er radioaktivt avfall?

Avfall som inneholder mindre radioaktive stoffer enn grensene i forskriften klassifiseres ikke som radioaktivt avfall. Det er dermed ikke krav om at håndteringen skal følge kravene til radioaktivt avfall. Et unntak er syredannende bergarter som for eksempel alunskifer.

Eksempler på radioaktivt avfall kan være:

 • avfall fra sykehus
 • avfall fra forskning
 • industrielle strålekilder
 • ioniske røykvarslere
 • avfall fra bransjer som bruker store mengder naturlige råvarer som feks petroleumsindustrien og gruveindustri
Håndtering av radioaktivt avfall.
Radioaktivt avfall må håndteres forsvarlig i tråd med krav i forurensningsregelverket. Foto: DSA.

Håndtering av radioaktivt avfall

Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer radioaktivt avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Før levering skal radioaktivt avfall deklareres på avfallsdeklarering.no.  

Radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig. Forsvarlig håndtering omfatter blant annet at:

 • Håndtering av radioaktivt avfall skal foregå på en slik måte at det fører til minst mulig skade eller ulempe på mennesker og miljø (as low as reasonably achievable - ALARA).
 • Håndtering av radioaktivt avfall skal foregå med best tilgjengelige teknikk/teknologi (BAT).
 • Virksomheten skal tilstrebe at det dannes minst mulig radioaktivt avfall.
 • Radioaktivt avfall skal ikke oppbevares sammen med eksplosiver, sterkt brennbare stoffer eller i korrosivt miljø.
 • Oppbevaringsplassen skal være sikret mot adgang for uvedkommende.
 • Oppbevaringsplassen skal utformes slik at strålenivået utenfor, der allmennheten har tilgang, skal være så lavt som mulig og aldri overstige 250 mikrosievert pr. år.
 • Innenfor virksomhetens område, der kun ansatte har tilgang, skal strålenivået utenfor oppbevaringsplassen ikke overstige 7,5 mikrosievert pr. time.
 • Radioaktivt avfall skal ikke sammenblandes med annet avfall dersom dette medfører fare for forurensning eller skaper problemer for den videre håndteringen.
 • Mengde radioaktivt avfall som oppbevares skal holdes på et minimum.
 • På oppbevaringsplassen skal det foreligge en liste over det radioaktive avfallet, herunder nuklider, mengder og spesifikk aktivitet.
 • Virksomheter som håndterer radioaktivt avfall skal oppfylle kravene til helse, miljø og sikkerhet i lovgivningen. En strålevernkoordinator med kunnskaper tilsvarende kravene i strålevernforskriften § 16 bør utnevnes.
 • Det er ikke tillatt å fortynne radioaktivt avfall i den hensikt å komme under grenseverdier.

Håndteringen av radioaktivt avfall er regulert av forurensningsregelverket og i hovedsak avfallsforskriften kapittel 16.

Regelverk som stiller krav til håndtering av radioaktivt avfall:

I tillegg er det bestemmelser i HMS-regelverket som regulerer radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien, mens internkontrollforskriften gjelder for håndtering av radioaktivt avfall i annen virksomhet. Det er også generelle krav i strålevernregelverket som regulerer håndtering av radioaktive kilder, deriblant radioaktivt avfall.              

Veiledning til produsenter av radioaktivt avfall 

Det er viktig at radioaktivt avfall håndteres forsvarlig og leveres til virksomhet som har tillatelse til å håndtere den typen avfall. Ved omfattende håndtering av eget avfall kan det være behov for tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra DSA.

Radioaktivt avfall skal leveres til virksomhet som har tillatelse til å håndtere den typen avfall så ofte som praktisk mulig, og minst en gang per år.

Før forsendelse skal radioaktivt avfall deklareres på avfallsdeklarering.no

Dersom dere har spørsmål ta gjerne kontakt med DSA.

Veiledning til avfallsmottak som ønsker å ta imot radioaktivt avfall 

Det er viktig at radioaktivt avfall håndteres forsvarlig av virksomheter som har tillatelse til å ta imot denne typen avfall. DSA oppfordrer avfallsmottak å søke om tillatelse til å ta imot radioaktivt avfall. 

Avfallsmottak som ønsker å ta imot radioaktivt avfall må ha en tillatelse fra DSA.

Dersom dere har spørsmål ta gjerne kontakt med DSA.

Veiledning til avfallsmottak som ikke ønsker å motta radioaktivt avfall

Det er viktig at radioaktivt avfall håndteres forsvarlig av virksomheter som har tillatelse til å ta imot denne typen avfall. DSA oppfordrer avfallsmottak å søke om tillatelse til å ta imot radioaktivt avfall.

Mottakskontroll

Avfallsmottak som ikke ønsker å ta imot radioaktivt avfall kan relativt enkelt sikre at de ikke mottar radioaktivt avfall, ved bruk av måleportal eller måleinstrument for radioaktivitet i mottakskontrollen.

Portaler vil ofte avsløre eventuelt radioaktivt avfall. Radioaktive kilder kan likevel skjermes av annet avfall/metall og hindre at portalen slår ut selv om lasten inneholder en radioaktiv kilde. I tillegg kan avfall som inneholder noe radioaktivitet kan slå ut selv om det ikke er klassifisert som radioaktivt avfall. Det er derfor viktig med kunnskap om portal og/eller måleutstyr og hva resultatene betyr.

Feilsendt eller mottatt radioaktivt avfall

 • Ved kjent avsender ta kontakt med de som har levert det radioaktive avfallet slik at de kan håndtere det i tråd med regelverket.
 • Ved ukjent avsender eller usikkerhet om hva slags avfall det er ta kontakt med konsulent eller eventuelt Sivilforsvaret for bistand til å måle avfallet og avgjøre hva det er.
 • Ved behov, ta kontakt med DSA for nærmere veiledning.

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med DSA.