Gå rett til innhold

Forvaltning av radioaktivt utslipp og avfall

Virksomheter i Norge må følge forskrift om forurensingslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Kapittel 16 i avfallsforskriften regulerer håndtering av radioaktivt avfall.

Sist oppdatert: 24. august 2020 12:12

KORT FORTALT

Innholdet av radioaktive stoffer avgjør om forurensning og avfall blir klassifisert som radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Grenseverdiene for spesifikk aktivitet og total aktivitet finnes i forskrift om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Se i forskriften for å finne ut om du trenger tillatelse og når avfallet må håndteres som radioaktivt avfall.

Virksomheter må søke om tillatelse fra DSA til  aktiviteter som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning og om håndtering av radioaktivt avfall. DSA fastsetter vilkår i tillatelsene for å motvirke at radioaktiv forurensning og avfall fører til skader eller ulemper. Virksomheter skal arbeide for å begrense radioaktiv forurensning og sikre at radioaktivt avfall håndteres forsvarlig. Virksomheter skal oppholde en miljøkvalitet som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, kostnader forbundet med tiltakene og økonomiske forhold.

Når DSA vurderer om en tillatelse skal gis legger vi vekt på de forurensningsmessige ulempene ved vedtaket sett i sammenheng med de fordelene og ulempene tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsene beskriver vilkårene virksomhetene må oppfylle for å ha radioaktiv forurensning eller håndtere radioaktivt avfall.

Alle virksomheter skal benytte beste tilgjengelige teknikk (BAT) slik at utslipp til miljø unngås eller holdes på et lavest mulig nivå. All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning skal benyttes. Virksomhetene skal også så langt det er praktisk mulig minimere generering av nytt radioaktivt avfall.

Virksomheter som håndterer radioaktivt avfall eller har radioaktivt utslipp skal sende årsrapport til DSA med oversikt over aktivitetsmengde for hver enkelt nuklide som er sluppet ut.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven.

Klassifikasjon av radioaktivt avfall og utslipp

I forskrift om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall finnes tabeller med grenseverdier for alle radionuklider: 

  • vedlegg I a: radioaktivt avfall 
  • vedlegg I b: deponeringspliktig radioaktivt avfall og 
  • vedlegg II: radioaktiv forurensning 

Dersom det er flere nuklider i avfallet eller forurensningen må man benytte summasjonsformelen gitt i starten av vedlegget. Figuren nedenfor viser en forenklet beskrivelse av hvordan radioaktivt avfall klassifiseres
Radioaktivt avfall som inneholder radioaktive stoffer med kort halveringstid kan mellomlagres hos virksomheten inntil aktiviteten er redusert til under grenseverdier i forskriftens vedlegg I a. Dersom avfallet må lagres lenger enn ett år må virksomheten ha tillatelse til lagringen av radioaktivt avfall. Når avfallet har aktivitet under grenseverdiene kan avfallet behandles som ikke-radioaktivt avfall. 
Radioaktivt avfall skal håndteres i samsvar med gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16. Se Radioaktivt avfall for mer informasjon. 

Forklaring av vedlegg I og II i forskriften
Fig. 1. Forenklet beskrivelse av vedleggene i forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Miljøovervåkning 

Virksomheter som har utslipp av radioaktive stoffer skal etablere et måleprogram for utslipp til luft og vann. Resultatene fra overvåkningsprogrammet skal inkluderes i årsrapporten til DSA hvert år. 

Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal kunne fremlegge dokumentasjon om grunnlaget for rapporterte utslippsdata inkludert utslippsfaktorer, beregningsmetoder og usikkerhetsvurderinger.

For å vurdere eventuelle konsekvenser ved utslipp av radioaktive stoffer fra virksomheter støtter vi oss blant annet på 

  • doserater,
  • aktivitetsnivå og 
  • undersøkelser av konsekvenser for mennesker og miljø ved utslipp 

Operatørene på norsk sokkel er pålagt å utføre miljøovervåking, for å ha kunnskap om hvilke miljøeffekter deres virksomhet har eller kan få, og for at myndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene. DSA angir i samarbeid med Miljødirektoratet et årlig overvåkningsprogram rundt plattformer på felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet arbeider med å gjøre resultater fra undersøkelser av havbunnen tilgjengelige for alle.

Rapportering til OSPAR

Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR) for beskyttelse av det marine miljø i de nordøstlige delene av Atlanterhavet trådte i kraft i 1998. Land som enten har kystlinje mot de nordøstlige delene av Atlanterhavet eller utslipp som via elver ender i dette havområdet er avtaleparter i konvensjonen. Både Skagerak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet ligger innenfor konvensjonsområdet. 

Konvensjonen har som mål at utslippene av radioaktive stoffer skal reduseres gradvis, slik at konsentrasjonen av naturlig forekommende radioaktive stoffer i miljøet skal være nær det naturlige bakgrunnsnivået. OSPAR vil i 2021 lansere en ny strategi for det neste tiåret. Den nye strategien vil inkludere et mål om at konsentrasjonen av menneskeskapte radioaktive stoffer i miljøet skal være nær null. 

Norge, i likhet med alle OSPARs medlemsland, rapporterer årlig både miljøprøver og utslipp av radioaktive stoffer, og har forpliktet seg til betydelige og gradvise reduksjoner i utslipp av radioaktive stoffer.

Definisjoner

Becquerel. Becquerel er målenhet for aktivitet av et radioaktivt stoff. En becquerel er lik antall desintegrasjoner eller utsendte partikler per sekund (s) i en bestemt stoffmengde. Symbolet er Bq, og mengden rapporteres vanligvis i kilo becquerel (kBq, 103), mega becquerel (MBq, 106), giga becquerel (GBq, 109) eller tera becquerel (TBq, 1012). 

Halveringstid (T½). Tiden det tar før antall radioaktive nuklider i en mengde radioaktivt stoff er redusert til halvparten, samt den tiden det tar før den radioaktive strålingen fra stoffet er redusert til halvparten.  
Henfall. En atomkjerne omdannes til en annen via utsendelse av stråling.

Kapslede kilder. Radioaktivt stoff som er innkapslet for å forhindre spredning av det radioaktive stoffet til omgivelsene.

NORM. Naturally Occuring Radioactive Materialer, definert som materialer som består av radionuklider eller radioaktive grunnstoffer siden jordens gang.

Radiofarmka. Legemidler merket med radioaktive nuklider.

Åpne kilder. Med åpne kilder menes radioaktivt stoff som ikke er innkapslet, det kan være i form av gass, aerosoler, væske eller fast stoff.