Gå rett til innhold

Utslipp av vann fra Fukushima-anlegget

Selskapet Tepco planlegger å slippe ut behandlet vann fra kjernekraftverket Fukushima i Japan. Utslippet vil pågå i om lag 30 år. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA vurderer utslippet som trygt.

Sist oppdatert: 23. august 2023 08:54

– Vannet blir renset for det meste av radioaktiviteten, og så videre fortynnet slik at det kommer under grenseverdiene før det slippes ut til miljøet. Når det blir sluppet ut, vil det bli ytterligere fortynnet i sjøen, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Selv om mesteparten av de radioaktive stoffene er renset bort, er stoffet tritium spesielt vanskelig å filtrere bort. Hoveddelen i utslippet vil derfor være tritium, som er radioaktivt, men mindre farlig for mennesker og miljø.

Utslippsdata fra anleggene Sellafield i Storbritannia og La Hague i Frankrike, som gjenvinner brukt kjernebrensel, viser langt høyere tritium-utslipp enn hva som planlegges fra Fukushima årlig. DSA har ikke sett noen negative effekter av disse tritium-utslippene i miljø og sjømat i Norge.

Vurderes som trygt

IAEA har laget en egen rapport i forbindelse med det planlagte utslippet. Les den her. Her konkluderer IAEA med at utslippet ikke vil ha noen merkbar radiologisk påvirkning på mennesker og miljø.

Det er gjort målinger av vannet fra Fukushima-anlegget både i Japan, i fire andre land og av IAEA. Målingene viser at Tepcos rapporterte verdier for radioaktivitet i vannet er korrekte.

– Det er også gjort egne vurderinger av hvordan utslippene vil påvirke miljøet, og disse viser lave stråledoser til mennesker og miljø. Det skyldes en kombinasjon av rensing, fortynning før utslipp, kontrollerte utslipp over en lang periode og omfattende fortynning i havet, sier Liland.

DSA har fulgt med på Japans opprydningsarbeid etter Fukushima-ulykken helt siden 2011.

- Vi får rutinemessig rapporter om opprydningsarbeidet, avfallshåndteringen og planene fremover. Disse leser vi nøye. De planlagte utslippene av vann vil ikke være merkbare i Norge, sier beredskapsdirektøren.

Ødelagt av tsunamien

Fukushima kjernekraftverk ble rammet av jordskjelv i 2011. Kjernekraftverket ble ikke skadet av selve jordskjelvet, men av den etterfølgende tsunamien. Tsunamien var større enn det kraftverket var dimensjonert for å tåle, og store mengder vann strømmet ned i kjelleren, der alt elektrisk utstyr ble oversvømt. Uten kjøling ble reaktorkjernen overopphetet. Det oppstod eksplosjoner i reaktorbygningen, og disse førte til lekkasjer og spredning av radioaktive stoffer til omgivelsene.