Stort nytt internasjonalt forskningsprosjekt om radon og naturlige radioaktive stoffer

EUs forskningsprogram for strålevern har besluttet å støtte et nytt tverrfaglig 5-årig prosjekt. Prosjektet er en stor satsning som vil samle den vitenskapelige ekspertisen i Europa. DSA deltar som en av 56 partnere fra 22 europeiske land. 

Sist oppdatert: 12. februar 2020 12:44

– Dette blir et viktig prosjekt. I Norge har vi betydelige utfordringer med radon i inneluft. Beregninger har vist at radoneksponering bidrar til rundt 370 lungekrefttilfeller årlig i Norge. Myndighetenes håndtering av denne risikoen må bygge på best mulig kunnskap, og da er det svært gledelig at dette prosjektet blir realisert, sier avdelingsdirektør Per Strand.

Om prosjektet «RadoNorm»

«RadoNorm»-prosjektet skal gi ny kunnskap om radon og materiale med forhøyet innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM). Det er vel kjent at radon øker risiko for lungekreft, men det er mulig at også andre kreftformer kan knyttes til radoneksponering. NORM kan også gi forhøyede stråledoser. Særlig gjelder dette i NORM-industri, i avfallsbehandling eller i områder med spesielt høye verdier av NORM i bergarter.

«RadoNorm» vil bidra til en god forvaltning og håndtering av radon og NORM, i samsvar med nye regelverkskrav i Europa.  Prosjektet vil også bidra til å utdanne nye forskere i strålevern, noe som er viktig for å sikre kompetansen på lengre sikt. 

Nasjonal finansiering

EUs forskningsprogram for strålevern ligger under EURATOM, der Norge ikke er medlem.  Den norske deltagelsen blir derfor finansiert nasjonalt gjennom Forskningsrådet. Dermed kan de norske partnerne, DSA, NMBU/CERAD og Folkehelseinstituttet, delta på linje med fagmiljøer i Europa.