Gå rett til innhold

Reaktordrevet hangarskip til Oslo

I forbindelse med anløpet av et reaktordrevet hangarskip i Oslo, har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gjort en grundig vurdering av søknaden fra Forsvaret og stilt en rekke krav til sikkerhet og forberedelser.

Sist oppdatert: 22. mai 2023 20:50

Anløp av reaktordrevne fartøy krever konsesjon. DSA har som øverste faglige organ når det gjelder sikkerhetsspørsmål etter atomenergiloven, mottatt og behandlet søknad fra Forsvaret.

– DSA har gjort en grundig vurdering av søknaden fra Forsvaret. Vi vurderer det som trygt å gjennomføre dette anløpet, forutsatt at prosedyrene følges slik de er beskrevet i søknaden og at de vilkårene vi har satt følges, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Strenge krav til sikkerhet

DSA stiller blant annet krav om at risikovurderinger, beredskapsplaner, sikkerhetsprosedyrer og samordning med sivile myndigheter må være på plass før et anløp kan finne sted. Det er satt som vilkår at det i forkant av anløpet skal gjennomføres samvirkeøvelse for et forurenset skadested for innsatsmannskap og ledere, med mindre det er gjennomført en slik øvelse de siste 12 månedene. 

– Vi vurderer at det er svært lav sannsynlighet for at en alvorlig hendelse skal inntreffe i forbindelse med dette anløpet. Dersom en uønsket hendelse likevel skulle skje, har vi en god atomberedskap i Norge, bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap,  sier Strand.

Måler radioaktivitet rundt fartøyet 

DSA vil etablere kontinuerlig måling av radioaktivitet rundt hangarskipet. Hvis det skjer en uønsket hendelse, vil DSA umiddelbart varsle relevante myndigheter og befolkningen. DSA har en fast årvåkenhet under anløp til norske havner, og har døgnbemannet beredskapsvakt. For å kontrollere at det ikke forekommer utslipp av radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, vil det bli tatt prøver som analyseres før, under og etter anløpet.

Om anløp av reaktordrevne fartøy i Norge:

  • Anløp av reaktordrevne fartøy krever konsesjon (etter atomenergiloven).
  • DSA vurderer om sikkerheten er ivaretatt i Forsvarets søknad og gir innstilling til Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet gir eventuelt konsesjon, basert på DSAs innstilling.
  • Det er strenge krav til blant annet mottaksplaner, sikkerhetsopplegg og beredskap ved anløp av reaktordrevne fartøy.
  • Antall søknader om konsesjon for anløp av reaktordrevne fartøy til norske havner og farvann har økt de siste årene.
  • Norge har to faste anløpshavner, Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen og Tromsø industrihavn Tønsnes.  
  • Reaktordrevne fartøy kan også få konsesjon av Forsvarsdepartementet til å anløpe andre havner etter en grundig vurdering av sikkerheten fra DSA.  

Spørsmål og svar om anløpet

Konsekvensvurdering knyttet til generisk anløp av reaktordrevet hangarskip til Oslo havn