Gå rett til innhold

Nye lagringsløsninger for radioaktivt avfall må på plass 

En ny rapport som tar for seg Norges kapasitet til å håndtere radioaktivt avfall fram mot år 2100, slår fast at det haster å få på plass nye lager- og deponiløsninger for radioaktivt avfall. 

Sist oppdatert: 05. juni 2024 09:44

Utredningen er gjort av Menon Economics på oppdrag for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

– Dagens samfunn står overfor betydelige endringer som kan påvirke hvor mye radioaktivt avfall som produseres og som må håndteres i fremtiden, sier direktør Per Strand i DSA. 

Det er flere ledd i håndteringen av radioaktivt avfall som vil ha kapasitetsutfordringer i fremtiden, og for enkelte områder er situasjonen kritisk allerede i dag, slå rapporten fast. 

– Det må etableres nye lager- og deponiløsninger for radioaktivt avfall. Nye anlegg for mottak og behandling av radioaktivt avfall må planlegges og bygges, sier Strand. 

I Norge har vi hatt aktivitet som genererer radioaktivt avfall i rundt 70-80 år. Avfallsmengdene er økende og inneholder flere ulike radioaktive stoffer. Det er både avfall som inneholder naturlige og menneskeskapte radioaktive stoffer. Det er strålefaren avfallet utgjør som setter strenge krav til håndteringen i hele avfallets livssyklus. Vi har derfor et strengt regelverk for håndtering av radioaktivt avfall i Norge.  

I utredningen fra Menon Economics anslås det at det vil produseres rundt 14 300 tonn avfall med menneskeskapte radioaktive stoffer fram mot år 2100. For avfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer er anslaget 15,7 millioner tonn. 

I rapporten vurderes også tiltak for å redusere den totale mengden radioaktivt avfall som må håndteres, og det understrekes at når det settes i gang ny produksjon som vil medføre radioaktivt avfall må det etableres nye løsninger dersom det ikke finnes godkjente avfallsmottak.   

– Rapporten peker på viktige utfordringer som må løses fremover. Derfor har vi også lenge arbeidet med en nasjonal avfallsstrategi, som nå er under utarbeidelse i Klima- og miljødepartementet. Men her er vi også avhengig av å få til et godt samarbeid med avfallsprodusentene og ikke minst avfallsbransjen, sier Per Strand i DSA.