Gå rett til innhold

Ny samarbeidsavtale om handtering av atomhendingar til sjøs

Som ei viktig oppfølging av den store atomberedskapsøvinga Arctic REIHN, har Kystverket og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) signert ein avtale om handtering av atomhendingar til sjøs.

Sist oppdatert: 01. desember 2023 15:57

Fire personar med gassmasker og heildekkjande, kvite drakter ber ein person på båre mellom seg.
Atomberedskapsøvinga Arctic REIHN blei gjennomført i mai 2023. Der blei det øvd på å handtere ei atomulykke til sjøs. (Foto: Raymond Engmark)

Avtalen blei underteikna 1. desember. Den inneber ei beskriving av rutinar for varsling og samhandling når det gjeld atomhendingar til sjøs, spesielt i samband med reaktordrivne fartøy eller ved fare for akutt radioaktiv forureining.

– Dette er ei viktig oppfølging av Noregs største atomberedskapsøving, Arctic REIHN, som blei gjennomført i år, seier direktør Per Strand i DSA.

To menn i dress ved eit møtebord signerer på kvart sitt papir. I bakgrunnen ein stor skjerm med eit kart.
Kystdirektør Einar Vik Arset og Per Strand, direktør i DSA, signerte samarbeidsavtalen 1. desember. (Foto: DSA)

Den auka aktiviteten i nordområda av reaktordrivne isbrytarar som blir nytta til kommersielle føremål på Svalbard og i Arktis, samt auka trafikk av reaktordrivne fartøy langs norskekysten, gjer avtalen svært aktuell.

– Vi har vore tidleg ute med å tenke på korleis vi kan handtere desse problemstillingane. Vi har allereie fått anerkjenning frå både EU og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) på at dette er nybrotsarbeid i internasjonal samanheng, seier Strand.

Tiltak for å redusere akutt radioaktiv forureining er ikkje nødvendigvis dei same som for anna akutt forureining. Ved ei atomhending til sjøs må ein tenke på ein annan måte.

Fleire personar i overlevingsdrakter ligg i vannet og vinkar etter hjelp. Eit fartøy ligg eit stykke unna.
Ei atomhending til sjøs inneber andre tiltak enn ved andre akutte hendingar på sjøen. (Foto: Raymond Engmark)

Kystverket har ansvaret for akutt forureining når den ikkje er radioaktiv, då er det DSA som har ansvaret. Avtalen beskriv korleis etatane skal samarbeide ved ei atomhending. Kystverket og DSA planlegg ei felles øving i 2024, basert på rutinane i avtalen.

– Vi set stor pris på det gode samarbeidet vi har på dette området. Det er viktig å samordne og utnytte beredskapsressursane i samfunnet på ein effektiv måte, seier Strand.