Ny havn for anløp av reaktordrevne fartøy i Tromsø

Norge mottar jevnlig anløp av allierte reaktordrevne ubåter, både i åpent farvann og til havn ved Haakonsvern utenfor Bergen. Det har vært et økende antall anløp de siste årene, og det har over tid vokst frem et behov for å legge til rette for anløp til havn også i nord.

Sist oppdatert: 26. mars 2021 08:11

Forsvaret har på bakgrunn av dette planlagt en ny anløpshavn ved Tromsø industrihavn Tønsnes. Anløp av reaktordrevne fartøy krever konsesjon etter atomenergiloven. I forberedelsene med å etablere det nye anløpsstedet, er Forsvaret oppfordret til å søke DSA om forhåndsgodkjenning for å bruke havnen til anløp av allierte reaktordrevne ubåter. Basert blant annet på grunnlaget for forhåndsgodkjenning av anløpssted vil DSA gi innstilling til konsesjon for det enkelte anløp. DSA er det øverste faglige organ når det gjelder sikkerhetsspørsmål etter atomenergiloven.

Forsvarsdepartementet gir konsesjon til anløp av militære fartøy, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er innstillende og rådgivende instans for departementet. 

DSA stiller blant annet krav til at risikovurderinger, mottaksplaner, beredskapsplaner, sikkerhetsprosedyrer og samordning med sivile myndigheter må være på plass før DSA mener anløp er forsvarlig. Krav til beredskap, sikkerhet og sikring skal være på lik linje med internasjonal praksis.

DSA har gjennomgått og tydeliggjort forvaltningen av anløp av reaktordrevne fartøy til Norge. DSA har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder som beskriver kriteriene som skal ivaretas i søknader om forhåndsgodkjenning og konsesjon. Veilederen omhandler bare anløp av militære reaktordrevne fartøy.