Gå rett til innhold

Norsk støtte til atomsikkerhet i Ukraina i 2023

I løpet av det siste året er det med norske midler gjennomført en rekke prosjekter for å styrke atomsikkerheten i Ukraina.

Sist oppdatert: 31. januar 2024 08:59

Norge har gjennom mange år bidratt til å øke atomsikkerheten i Ukraina med midler fra regjeringens atomhandlingsplan. I 2023 ble støtten til atomsikkerhet økt med 250 millioner kroner gjennom Nansen-programmet. Av disse går 100 millioner kroner til IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået), blant annet for å sikre deres tilstedeværelse i Ukraina, mens 150 millioner administreres av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– En atomhendelse kan få store ringvirkninger i Europa og for Norge. Det er i vår interesse å samarbeide på dette feltet. Norge styrker nå det allerede godt etablerte atomsikkerhetssamarbeidet med Ukraina. Norges støtte setter ukrainske myndigheter i stand til å redusere risikoen for ulykker og hendelser som medfører utslipp av radioaktive stoffer. Samarbeidet reduserer også risikoen for at radioaktivt materiale kommer på avveier, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Atomsikkerhet under press 

Den russiske invasjonen av Ukraina har satt atomsikkerheten under press. Enkelte steder i landet har myndighetene mistet kontrollen over radioaktivt materiale som en direkte følge av okkupasjonen.

– Det er økt risiko for alvorlige atomhendelser og for at radioaktivt materiale kommer på avveier. For å hindre smugling og tyveri, er det særlig viktig å øke sikkerheten ved anlegg og kjernekraftverk i Ukraina og å styrke grensekontrollen i regionen, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Norsk støtte i 2023

I tillegg til støtten gjennom IAEA, har norske myndigheter bidratt med rundt 180 millioner kroner til ulike initiativ i 2023. Flere av dem har foregått gjennom bilaterale aktiviteter, i samarbeid med andre lands myndigheter og internasjonale organisasjoner:

  • Arbeidet med å bygge opp infrastruktur og styrke atomsikkerheten i Tsjornobyl etter den russiske herjingen i krigens første måneder. Dette inkluderer blant annet oppgradering av radiologisk deteksjonsutstyr for kontroll av kjøretøyer i Tsjornobyl sikkerhetssone.
  • Samarbeid med atomsikkerhetsmyndigheten i Ukraina (SNRIU) for å styrke atomsikkerheten og myndighetenes kontroll, blant annet gjennom overvåking av strålingsnivå og informasjon til befolkningen.
  • Anskaffelse av utstyr og reservedeler for sikkerhetstesting ved tre kjernekraftverk (Khmelnitsky, Sør-Ukraina og Rivne).
  • Opplæring og trening av nødetaten i Ukraina slik at de kan håndtere en eventuell hendelse som medfører radioaktive utslipp.
  • Styrking av ukrainske grensekontroll-myndigheters kapasitet til å avdekke og håndtere radioaktive kilder på avveier, blant annet med radiologiske portaler, måleutstyr og aggregater.
  • Levering av radiologisk deteksjonsutstyr for å kontrollere kjøretøyer og personer ved det tidligere uranprosesseringsanlegget Prydniprovsky kjemiske anlegg.
Nansen 2023.svg
Figuren viser prosjektmidler fordelt på ulike satsningsområder.

Tsjornobyl omfatter prosjekter for gjenoppbygging av infrastruktur og styrking av atomsikkerheten etter de russiske styrkenes okkupasjon av området i vinteren 2022.

Ikke-spredning av blant annet nukleært materiale som kan benyttes til atomvåpen eller uønskede handlinger. Det omfatter prosjekter som bidrar til å hindre smugling av radioaktivt materiale.

Kjernekraftverk inkluderer prosjekter som bidrar til å øke sikkerheten ved kraftverkene.

Ukrainske myndigheter omfatter prosjekter for å styrke atomsikkerhetsmyndigheten i Ukraina.

Overvåkning er prosjekter som bidrar til bedre kartlegging og kontroll av strålekilder og forurensning.

Langvarig samarbeid  

DSAs gjennomføring av Nansen-programmet bygger på og er en forlengelse av arbeidet som gjøres under den norske atomhandlingsplanen. Dette er basert på kontakter med ukrainske myndigheter og aktører som DSA har samarbeidet med i flere år, inkludert partnere i land som USA, Sverige og Storbritannia samt internasjonale organisasjoner, som EU og IAEA. 

DSA har over tid samarbeidet tett med den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten. Samarbeidet har blant annet dreid seg om utvikling av prosedyrer for å gjenoppta kontroll i områder som er påvirket av krigshandlinger, som Tsjornobyl. Det arbeides også med å forberede for regulatorisk kontroll over Zaporizjzja kjernekraftverk når de russiske styrkene trekker seg ut.