Norsk-russisk samarbeid om undersøkelser av radioaktiv forurensning

Den norsk-russiske ekspertgruppa for undersøkelser av radioaktiv forurensning i nordlige områder har blitt enige om et felles arbeidsprogram for de neste tre årene, og russisk side inviterte norsk side til å delta på tokt til den sunkne atomubåten K-159 ved utløpet av Murmanskfjorden i 2023.

Sist oppdatert: 25. oktober 2021 09:18

Særlig viktige temaer i ekspertgruppa er felles miljøundersøkelser og tokt til sunkne atomubåter og andre objekter som kan utgjøre en trussel om radioaktiv forurensning i nordområdene. 

Nærmere seksti personer fra landenes myndigheter og forskningsmiljøer innen overvåking av radioaktiv forurensning deltok på ekspertgruppemøtet, som foregikk digitalt 21. oktober. Ekspertgruppa inngår i samarbeidet under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen, som ledes av det norske Klima- og miljødepartementet og det russiske ministeriet for naturressurser og miljø. 

Norge ble invitert til å delta på et tokt i 2023 for radiologiske undersøkelser i området rundt den sovjetiske atomubåten K-159. K-159 sank under slep ved utløpet av Murmanskfjorden i 2003. En EU-studie fra 2020 anbefaler at ubåten heves på grunn av den risikoen den utgjør for framtidig forurensning. Russland har invitert til internasjonalt samarbeid for å gjennomføre undersøkelser av ubåtens tilstand før endelig beslutning om eventuell heving av ubåten tas. Norge er positive til et slikt samarbeid. 

Andre sentrale temaer i ekspertgruppa er miljøovervåking av radioaktiv forurensning i nordområdene, samarbeid om atomberedskap og samarbeid mellom landenes myndigheter om regelverksutvikling, tilsyn og tillatelser på strålevernsområdet.