Norsk-russisk ministermøte om miljøvern

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og den russiske naturressurs- og miljøministeren Dimitrij Kobylkin avholdt det 20. norsk-russiske miljøvernkommisjonsmøtet i Moskva 19. februar. Overvåkning av radioaktivitet i nordlige havområder var blant temaene. 

Sist oppdatert: 20. februar 2019 08:58

Direktoratet for strålevern og atomberedskap deltok på møtet sammen med direktorater under KLD. På møtet ble det lagt vekt på havmiljø, grensenært samarbeid og klima.

Norge og Russland har samarbeid om et felles overvåkningsprogram på land og til havs som gir kunnskap om radioaktiv forurensing i miljøet. Det er internasjonal bekymring for potensialet for fremtidig forurensning fra sunkne ubåter i nordlige havområder med atombrensel om bord, selv om det til nå ikke er påvist forhøyede nivåer. En studie i regi av EU som vurderer hvilke objekter som representerer størst risiko for helse og miljø og muligheter for å heve disse, vil bli lagt fram i løpet av 2019. Både Russland og Norge er sentrale aktører i utarbeidelse av studien. 

Til sommeren vil det bli gjennomført et felles tokt til atomubåten Komsomolets som sank i 1989 sør-øst for Bjørnøya. På toktet skal de undersøke mulige lekkasjer fra ubåten og nivåene av radioaktiv forurensning i området der den ligger. Havforskningsinstituttet og DSA er sentrale aktører på norsk side.