Norsk nukleær dekommisjonering søker konsesjon for å overta ansvaret for tre norske atomanlegg

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) leverte i dag søknad om konsesjon for å eie og drifte de to norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt driften av avfallsdeponiet for lav- og mellomradioaktivt materiale i Himdalen.

Sist oppdatert: 21. desember 2022 14:52

Fire personer, to fra DSA og to fra NND, står på trappa foran hovedinngangen til DSA.
Overlevering av konsesjonssøknaden fra NND ble gjort ved DSAs hovedkontor på Østerås. F.v. Jan Helge Kaiser (DSA), Per Strand (direktør, DSA), Pål Mikkelsen (direktør, NND), Nina Ramberg (NND). (Foto: Hallfrid Simonsen/DSA)

– Det sentrale for DSA er at sikkerheten er ivaretatt og at søknaden møter krav gitt i lov og forskrift, internasjonale standarder og vilkår satt for å drive og eie atomanlegg, sier Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

Søknaden ble overlevert av direktør Pål Mikkelsen i NND til direktør Per Strand i DSA. 

– NND har påtatt seg ansvaret for oppryddingen av de norske atomanleggene. I dag har vi nådd en viktig milepæl, sier Mikkelsen. 

Det er regjeringen som gir konsesjon etter atomenergiloven, mens DSA er øverste faglige organ når det gjelder sikkerhetsspørsmål og innstillende instans. I dag er det Institutt for energiteknikk (IFE) som har konsesjon for de tre atomanleggene. 

Forskningsreaktor i høstsol, med stort bjørketre foran.
JEEP II-reaktoren på Kjeller. (Foto: Espen Solli/IFE)

NND leverte to delsøknader i henholdsvis juni og desember 2021. Nå leverer de den endelige søknaden. DSA vil gjennomføre en grundig saksbehandling, som også inkluderer en bred høring. 

DSA har hatt en rekke veiledningsmøter og kontaktmøter med NND etter at de mottok den første delsøknaden. 

– Normalt vil det ta to år å behandle en konsesjonssøknad. For å klare det for tre ulike atomanlegg må en rekke forutsetninger innfris. Det får vi først kunnskap om gjennom vår gjennomgang av søknadene, sier Strand. 

Fem pappesker plassert på en tralle.
Konsesjonssøknaden består av 7525 sider, fordelt på et titalls permer. (Foto: Hallfrid Simonsen/DSA)