Nedleggelse av persondosimetritjenesten ved DSA 

Persondosimetritjenesten ved DSA avvikles sommeren 2021. Våre kunder ble informert om avviklingen i vinter, med en mulighet for en overføring til Landauer Nordic som har kapasitet til å tilby dette til alle. De fleste har takket ja til en slik overføring og overføres nå fortløpende i løpet av sommeren. 

Sist oppdatert: 14. juni 2021 1115

Bakgrunn  

Persondosimetri er individuell doseovervåkning av strålingsutsatte arbeidstakere. I henhold til strålevernforskriftens §33 skal alle yrkeseksponerte i kategori A systematisk overvåkes basert på individuelle målinger som utføres av en persondosimetritjeneste. Kontroll med stråledoser til arbeidstakere har historisk sett vært sentralt i forvaltningen hos alle nasjonale strålevernsmyndigheter. Persondosimetriordningen startet i Norge i 1957. Fra 1996 har dette blitt drevet som en kommersiell tjeneste ved DSA. Persondosimetritjenesten ved DSA har historisk sett vært viktig da det tidligere ikke var andre tilbydere av slike tjenester på det nasjonale markedet, mens det nå fins kommersielle aktører som tilbyr tjenesten. 

Dosimeterholder
Persondosimetritjenesten ved DSA avvikles sommeren 2021. Foto: DSA:

Nasjonalt yrkesdoseregister 

Registrerte dosedata blir også brukt som grunnlag for tilsyn og forvaltning. De er også en viktig kilde for å kunne holde oversikt over stråledoser til ulike yrkesgrupper og gi oppfølging ved strålingsuhell. Nasjonalt yrkesdoseregister ble etablert i 2018 og alle virksomhetene er forpliktet til å rapportere inn til registeret.  DSA vil heretter ha oversikt over doser fra ioniserende stråling for yrkeseksponerte gjennom dette registeret. 

Regelverksendringer 

Direktoratet jobber med regelverksendringer for etablering av en godkjenningsordning for tilbydere av denne tjenesten. I strålevernforskriften foreslås det en ny bestemmelse med godkjenningsplikt for etablering av persondosimetritjenester i Norge.  

I tråd med de øvrige nordiske landene, anser DSA at krav til en internasjonal ISO-sertifisering med akkreditering av et nasjonalt akkrediteringsorgan vil være den mest hensiktsmessige måten å godkjenne nye persondosimetritjenester. På denne måten sikres en ensartet praksis på tvers av landegrensene, og det er forutsigbart og effektivt både for direktoratet og virksomhetene.