Mange sykehus gir pasientene for høye stråledoser

Det er store forskjeller på hvor høye stråledoser pasientene får når de tas bilde av ved norske sykehus, viser ny rapport. Enkelte sykehus har gitt pasientene for mye stråling i over 12 år. 

Sist oppdatert: 26. mars 2019 09:20

Strålingen som brukes når vi tar CT, røntgen og røntgenveiledet behandling kan gi oss akutt forbrenningsskade eller senskader som kreft hvis dosene blir for høye. Derfor er det et fokus internasjonalt på at stråledosene ved bildediagnostikk i helsevesenet skal være så lave som praktisk mulig. Det handler om å optimalisere røntgenundersøkelsene slik at man oppnår god nok informasjon fra bildene til lavest mulig stråledose. Tilsyn har vist at mange norske sykehus har fokus på at strålingen ved røntgenundersøkelser skal være lavest mulig.

Unødvendig mange bilder

De siste årene er stråledosene ved CT, røntgen og røntgenveiledet behandling jevnt over redusert, men ved en del røntgenlaboratorier gis det fortsatt høye stråledoser til pasientene. Noen sykehus bruker 14 ganger høyere stråledose enn de sykehusene som bruker lavest dose. Det viser en undersøkelse av nærmere 300 røntgenlaboratorier hvor stråledosen til 81.073 pasienter ble registrert. Den høye bruken av stråling skyldes i hovedsak at det tas unødvendig mange bilder av den enkelte pasient, at det brukes gammelt utstyr og at det er for lite fokus på å redusere strålingen.   

Må endre praksis

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har overvåket bruken av stråling ved bildediagnostikk på norske sykehus i en årrekke ved å samle inn og registrere gjennomsnittsdoser i 2006, 2009 og 2017.

-Det er gledelig at stråledosene til pasienter ved røntgenundersøkelser har gått ned i løpet av de siste 12 årene, men fortsatt er det en del sykehus som ligger over de nasjonale veiledende verdiene og det må det gjøres noe med, sier seniorrådgiver Anders Widmark som har utarbeidet rapporten.

-Vi følger opp med tilsyn på de sykehusene som har hatt for høy stråling i en årrekke. Flere av disse har fått pålegg om å endre praksisen sin, sier Widmark.

Fakta

De veiledende doseverdiene er et mål på hvor høye stråledoser det er forventet at en voksen pasient får ved CT, røntgen og røntgenveiledet behandling. 

Doseverdiene er basert på de innsamlede gjennomsnittsdosene fra ulike røntgenlaboratorier ved sykehus og røntgeninstitutter i Norge. De veiledende stråledosene bygger på den dosen som 75 prosent av laboratoriene kommer under for en gitt undersøkelse. Det betyr at de 25 prosent som ligger over bør endre praksisen sin i henhold til internasjonale retningslinjer.