Koronavirus: Sikringstiltak i virksomheter

I den nåværende situasjonen er det viktig at virksomheter identifiserer kritiske sikkerhetsfunksjoner som kan bli berørt, og fortløpende vurderer sårbarhet med tanke på ressurser og kompetanse knyttet til disse.

Sist oppdatert: 01. april 2020 12:47

Det kan være behov for nødvendige forebyggende tiltak for fortsatt å kunne ivareta radioaktive strålekilder, radioaktivt materiale, radioaktivt avfall og nukleært materiale på en sikker måte. 

DSA opprettholder normal drift så langt det er mulig, og virksomheter kan derfor ta kontakt med oss som normalt.

Tiltakene må baseres på virksomhetenes risikovurdering av hvilke farer som kan oppstå nå som situasjonen kan være annerledes enn ved normal drift.

Eksempler på risikofaktorer

 • Redusert bemanning og kompetanse
 • Strålekilder og materiale kan komme på avveier i forbindelse med endrede transportruter
 • Redusert sikring av strålekilder og materiale som kan føre til tyveri eller sabotasje
 • Redusert kontroll på strålekilder og materiale på grunn av stengte avdelinger, driftsstans eller konkurser
 • Redusert evne til å håndtere en ulykke eller unormal hendelse

Eksempler på tiltak

 • Virksomhetene må iverksette nødvendige forebyggende tiltak basert på risikovurderingen som gjennomføres. Det må sørges for en kontinuitetsplan som ivaretar strålekilder, avfall og materiale, og sikrer fortsatt forsvarlig drift. Aktuelle tiltak kan være:
 • Holde ubemannede områder med strålekilder avlåst, eventuelt annen tilleggssikring
 • Sørge for at strålekilder som brukes ved eksterne oppdrag ikke oppbevares på midlertidige lagerplasser hos oppdragsgiver, men at lagerplass i egen virksomhet benyttes i størst mulig grad
 • Jevnlig kontrollere at strålekilder og materiale er på plass, og at man har en tilfredsstillende responstid dersom barrierer brytes og f.eks. innbruddsalarm utløses
 • Oppbevare radioaktivt avfall forsvarlig til det kan leveres til godkjent mottak
 • Holde lister over personell med adgang til områder med strålekilder og materiale oppdaterte, og at det sikres at minst en av disse er tilgjengelige og har tilstrekkelig kompetanse i tilfelle hendelser
 • Holde virksomhetens interne varslingsliste som skal brukes i forbindelse med ulykker og unormale hendelser oppdatert ved redusert bemanning

Virksomheten må sikre tilstrekkelig beredskap og evne til å varsle sentrale myndigheter ved ulykker og unormale hendelser.

Ta kontakt ved fare for driftsstans eller nedleggelse

Vi ber om at alle virksomheter med radioaktive strålekilder, radioaktivt materiale, radioaktivt avfall og nukleært materiale tar kontakt med oss hvis det er fare for full driftsstans eller nedleggelse. Vi vil da kunne gi nærmere veiledning om krav til håndtering av strålekilder, avfall og materiale.

Lav terskel for å ta kontakt med DSA

DSA opprettholder normal drift så langt det er mulig, selv om vi har utstrakt bruk av hjemmekontor. Virksomheter kan derfor ta kontakt med oss som normalt. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål.

E-post DSA:  dsa@dsa.no
Telefon DSA:  67 16 25 00
Vakttelefon DSA: 67 16 26 00 (døgnbemannet; brukes kun for å varsle om hendelser)