Internasjonal workshop om atomsikkerhet i Oslo

Å hindre at radioaktivt materiale kommer på avveier og eventuelt brukes i terrorhandlinger er tema for workshop-en som arrangeres i Oslo fra 15.-17. november. 80 eksperter fra 15 land deltar.

Sist oppdatert: 14. november 2022 11:06

- Arrangementet setter søkelyset på hvor viktig det er med god koordinering mellom nasjonale myndigheter og informasjonsdeling på tvers av land hvis det skjer hendelser som involverer nukleært eller radioaktivt materiale, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Den pågående krigen i Ukraina har aktualisert tematikken. Utviklingen den siste tiden, med blant annet FN-debatter om bruk av skitten bombe, synliggjør risikoen forbundet med at radioaktivt materiale havner i feil hender. 

DSA er arrangør, sammen med de finske atomsikkerhetsmyndighetene (STUK) og utenriksdepartementene i Norge, USA og Finland. Workshop-en har navnet "Watchful Viking".

Representanter fra blant annet myndigheter, politi, toll- og grensekontroll, strålevern og beredskap deltar. Både FNs atomenergibyrå IAEA, FNs antiterror-senter og FBI vil være til stede.