DSA vil gjennomgå IFEs granskningsrapport om misligheter begått ved reaktoren i Halden

Institutt for energiteknikk (IFE) har siden juli 2019 benyttet et granskningsteam for å undersøke mistanke om misligheter og vitenskapelig uredelighet ved tidligere forskningsprosjekter ved reaktoren i Halden. Prosjektene er utført for kunder innenfor kjernekraftindustri i andre land. 

Sist oppdatert: 12. mai 2020 14:22

IFEs granskningsrapport ble ferdigstilt 20. april, og på bakgrunn av funnene i rapporten har IFE anmeldt forholdet til Økokrim. Granskningen har avdekket alvorlige forhold med risiko for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. DSA har som ledd i vårt tilsyn med IFE bedt om å få oversendt rapporten, og vil nå gå grundig gjennom funnene og vurdere videre oppfølging. Ifølge IFE fremstår manipuleringen av eksperimentene som nøye planlagt og godt skjult. IFE har besluttet å anmelde forholdet til ØKOKRIM. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har, siden det i 2019 ble opplyst om mulig uredelighet i forskningen ved instituttet, hatt en pågående tilsynssak med IFE om forholdene. DSA har blitt holdt løpende orientert om hvordan granskningen har vært gjennomført og om hvilke funn som er gjort. Etter pålegg fra DSA har IFE bl.a. vurdert om forskningen kan ha hatt konsekvenser for sikkerheten ved norske atomanlegg, samt hvordan de manipulerte forskningsresultatene kan ha blitt anvendt i andre lands kjernekraftindustri. Det kan ikke utelukkes at forholdet innebærer miljøkriminalitet eller økonomisk kriminalitet, og DSA ser dette i sammenheng med den sviktende sikkerhetskulturen som har vært avdekket ved instituttet. DSA har, ut fra det som hittil har fremkommet i granskningen, informert atomsikkerhetsmyndighetene i de aktuelle landene hvor resultatene fra forskningsprosjektene kan ha vært benyttet. Ifølge granskingsrapporten har det multilaterale OECD Halden-prosjektet ikke vært berørt av mislighetene. Basert på funnene fra granskningen har IFE selv ikke funnet sikkerhetsmessige konsekvenser for driften av Haldenreaktoren.

- Vi ser svært alvorlig på mislighetene som har fremkommet, og vi vil gå grundig gjennom granskningsrapporten. Vi vil gjøre våre egne vurderinger av de konklusjoner som er trukket så langt, for å forsikre oss om at sikkerheten ved Haldenreaktoren ikke er berørt. Det vil være viktig å klarlegge over hvor lang tid mislighetene har pågått, og i hvor stor utstrekning. Derfor vil vi, i dialog med våre søstermyndigheter i andre land, ytterligere undersøke anvendelsen av de manipulerte forskningsresultatene og evt. konsekvenser det kan ha medført, sier direktør Ole Harbitz.