Møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen 2021

Det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen ble avholdt 16. juni. Viktige temaer på årets møte var beredskap og varsling, sunkne radioaktive objekter, miljøovervåking, og fjerning av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta. I år markeres det også at samarbeidet feirer 25-årsjubileum.

Sist oppdatert: 16. juni 2021 1509

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet signerer protokollen fra møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen.

DSAs direktør, Per Strand, fremhevet på møtet viktigheten av den nære dialogen som er etablert med Russland. Samarbeidet gir kunnskap om viktige kilder, konkrete prosjekter bidrar til redusert risiko for uhell og utslipp – men det aller viktigste er at dette styrker norsk atomberedskap.

Photo-1.jpg
DSAs direktør Per Strand. Foto: DSA.

Møtet ble ledet av statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet og direktør Oleg Krjukov i russiske Rosatom. På grunn av Covid-19 situasjonen ble kommisjonsmøtet avholdt på video. Over 60 personer fra 22 ulike myndighetsorganer og institutter deltok. Presse og frivillige miljøvernorganisasjoner deltok på deler av møtet. 

Noen av de viktigste temaene på årets møte var fjerning av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta, atomberedskap, samt planer for undersøkelser og mulig heving av objekter med brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet. Sikkerhet ved russiske kjernekraftverk, russiske planer for atomisbryterne, myndighetssamarbeid og internasjonalt samarbeid ble også diskutert. 

Photo-3.jpg
På grunn av Covid-19 situasjonen ble kommisjonsmøtet avholdt på video. Foto: DSA.

Andrejevbukta

Russiske side informerte om det langsiktige arbeidet med å sikre og fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen i Andrejevbukta som ligger 50 km fra grensen til Norge. Norge har lenge bidratt til dette arbeidet. Den første utskipingen av brukt kjernebrensel ble gjort i 2017. Arbeidet går etter planen og mer enn 40 % av brenselet er nå fjernet. 

Sunkne og dumpete radioaktive objekter

Norge og Russland har gjennom mange år samarbeidet om miljøovervåking til havs og felles tokt for å undersøke tilstanden til sunkne og dumpete ubåter og andre objekter med brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet. På atomkommisjonsmøtet informerte Russland om nye planer for å vurdere muligheten for heving av de farligste sunkne og dumpete objektene, som oppfølging av en EU-studie der Norge og Russland var sentrale. Det er foreslått et samarbeid med den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) for undersøkelser med tanke på mulig framtidig heving av to av atomubåtene. Norsk side har stilt seg positiv til forslaget om et slikt samarbeid.  

Atomberedskap

Årets møte hadde ekstra vekt på atomberedskap og informasjonsutveksling under den norsk-russiske avtalen om varsling etter en atomhendelse. God og kvalitetssikret varsling og informasjonsutveksling er viktig for å skape trygghet for befolkning og miljø i begge land. DSA og Rosatom har etablert årlige møter under den bilaterale varslingsavtalen. Russland er invitert til å delta på den nasjonale beredskapsøvelsen i Norge i mai 2022.

Om kommisjonsmøtene

Formålet med kommisjonsmøtene er å videreføre og styrke atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland, noe som bidrar til sikkerhet og tillitsbygging på begge sider av grensen. Dette var det 24. møtet etter at regjeringens atomhandlingsplan ble etablert i 1995. På møtet ble 25-årsjubileet for samarbeidet under handlingsplanen markert ved fremvisning av film og bilder fra de viktigste samarbeidsområdene, blant annet samarbeidet om å sikre og fjerne brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta.