Gå rett til innhold

Grenseverdier og helse

For å beskytte oss er det fastsatt grenseverdier for eksponering fra trådløs teknologi. Det er ikke påvist at nivåer under grenseverdiene er skadelig for helsa vår.

Sist oppdatert: 24. november 2023 15:10

KORT FORTALT

Basert på den samlede forskningen vurderer ekspertkomiteer og myndigheter at radiobølger fra trådløs teknologi ikke medfører helsefare, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene.

Målinger viser at eksponeringen fra trådløs teknologi ligger langt under grenseverdiene for befolkningen.

Eksempel på trådløs teknologi:

  • mobiltelefoni og datatrafikk
  • trådløse nettverk, WiFi
  • radio
  • digitalt bakkenett for TV
  • radar
  • automatiske strømmålere
  • garasjeportåpnere
  • værstasjoner
  • trådløse mikrofoner

Hva sier forskningen om helseeffekter?

Det har vært utført mye forskning knyttet til mobiltelefoner og annen trådløs teknologi. 

Forskningen omhandler blant annet kreft, forplantningsevne, effekt på hjerte-karsystemet, nervesystemet, immunsystemet, hørsel, balanse og det hormonelle systemet. 

Forskning på mobilbruk har pågått i snart 30 år, og den viser at det ikke er skadelig for helsa å bruke mobiltelefon. Det er heller ingen indikasjon på at det er helseskadelig å bruke annen trådløs teknologi.

WHO: «Mulig kreftfremkallende»

Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert radiobølger fra trådløst kommunikasjonsutstyr som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B), men sier samtidig at risikoen for å få kreft er så lav at vi trygt kan bruke den trådløse teknologien som vi pleier. 

Kunnskapsoppsummeringer

Uavhengige nasjonale og internasjonale ekspertgrupper gjennomgår jevnlig forskningen på området. Ekspertgrupper utfører ikke eget forskningsarbeid i gruppene, men oppsummerer all tilgjengelig og kvalitetssikret forskning gjort av forskere fra hele verden.

Basert på den samlede forskningen vurderer ekspertgrupper om eksponering av radiobølger fra trådløs teknologi medfører helsefare. Vurderingen til nå er at den ikke gjør det, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene.

Film (på engelsk) som viser hvordan EUs vitenskapelige komitéer jobber:

Varsomhetsprinsipp

Selv om det ikke er bevist at eksponering under grenseverdiene er helseskadelig eller kan gi andre helseplager, har myndighetene valgt å følge varsomhetsprinsippet for eksponering fra trådløs teknologi.

I strålevernforskriften er dette formulert som at all eksponering av mennesker skal holdes så lav som god praksis tilsier.

Målinger viser at eksponeringen fra trådløs teknologi er noen tusendeler (promiller) av grenseverdiene de aller fleste steder. Når nivåene ligger på dette nivået er det ikke grunn til å gjennomføre ytterligere føre-var tiltak ut fra et strålevernhensyn.

Grenseverdier for befolkningen

Radiosignaler kan ha ulik bølgelengde, og de har da også forskjellig frekvens. Kroppens absorpsjon av radiosignaler varierer med frekvensen, og derfor er grenseverdiene frekvensavhengige. 

For befolkningen varierer grenseverdiene for effekttetthet mellom 2 og 10 watt per kvadratmeter (W/m²). Måleresultater angis vanligvis i promille (‰, dvs. tusendeler) av grenseverdiene.

Det er de anbefalte grenseverdiene fra den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) som brukes i Norge og mange andre land i verden.

Nye grenseverdier fra 2020: RF EMF GUIDELINES 2020

Mer informasjon