Gå rett til innhold

Automatiske straummålarar

Radiosignal frå automatiske straummålarar er så svake at det ikkje er helsefarleg å ha ein slik installert.

Sist oppdatert: 12. april 2023 02:46

KORT FORTALT

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utført målingar av stråling frå desse målararane, og resultata viser at nivåa er så lave at DSA ikkje kan krevje at målerane blir flytta eller at det vert gjort andre tiltak. 

Nettselskapet er ansvarleg

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forskriftsfesta at alle nettselskap skal installere automatiske straummålarar som kommuniserer måledata til selskapet. Nettselskapet har ansvar for at alle målarane oppfyller bestemmingar om blant anna grenseverdiar for stråling og vern av personopplysningar.

Meir informasjon