Gå rett til innhold

Varsling av uønskede hendelser

Alle virksomheter som benytter strålekilder til undersøkelse og behandling av pasienter og kunder har varslingsplikt til DSA ved ulykker og unormale hendelser ved bruk av strålekildene. 

Sist oppdatert: 21. juli 2020 09:29

KORT FORTALT

Alvorlige eller uavklarte hendelser skal varsles umiddelbart til DSAs 24-timers vakttelefon, tlf. 67 16 26 00.

Virksomheter skal straks varsle om ulykker og unormale hendelser til DSA. Skriftlig melding skal sendes til DSA så snart som mulig, og senest innen 3 virkedager.

Kontaktinformasjon DSA

Tlf: 67 16 25 00 (sentralbord)
Tlf: 67 16 26 00 (døgnbemannet vakttelefon)
E-post: dsa@dsa.no

Hvilke hendelser skal varsles til DSA?

Varslingsplikten følger av strålevernforskriften § 20. Ulykker og unormale hendelser som skal varsles til DSA er blant annet:

 • Hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket uønsket eksponering av arbeidstaker, pasient eller annen person vesentlig utover normalnivåene, eller uventede stråleskader.
 • Tap, tyveri eller sabotasje av strålekilder.
 • Uønsket utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene.
 • Hendelser som kan medføre bestråling av allmennheten slik at individ kan bli eksponert for en effektiv dose over 0,25 mSv/år.
 • Teknisk svikt av strålevernmessig betydning.
 • Vesentlig avvik fra tilsiktet absorbert dose eller aktivitet til eksponert vev hos pasient.
 • Alvorlig radioaktiv forurensning av virksomhetens område eller utstyr.
 • Funn av eierløse strålekilder.

Hvilke hendelser som skal varsles innenfor de ulike bruksområdene står også nærmere beskrevet i den enkelte veileder (se under Relevant regelverk). Virksomheten må også ha egne føringer på hvilke hendelser som skal varsles til oss.

Alvorlige hendelser skal varsles straks, til DSAs vakttelefon. Alvorlige hendelser kan for eksempel være dersom man oppdager, eller mistenker man har oppdaget radioaktive kilder, dersom man mistenker å ha mistet eller blitt frastjålet strålekilder, eller man har eller mistenker at man har en uavklart situasjon med pågående stråling.

Hva skal uhellsrapporten inneholde?

Den skriftlige rapporten som skal sendes til DSA innen tre virkedager bør minimum inneholde:

 • Tidspunkt og sted for uhellet.
 • Navn og kontaktinformasjon til involverte avdelinger og/eller virksomheter.
 • Omfang av hendelsen, dvs. hvor mange pasienter/ansatte/andre var involvert i hendelsen.
 • Beskrivelse av hendelsesforløpet, inkludert opplysninger om strålekilden(e).
 • Beregning/anslag av stråledoser til de involverte personer.
 • Forebyggende tiltak som iverksettes, dvs. tiltak som kan forhindre eller redusere risikoen for liknende uhell.

Nærmere veiledning om utforming av uhellsrapport er gitt i DSAs veiledere. Enkelte uhellsrapporter (særlig innen stråleterapi og nukleærmedisin, bør være mer omfattende enn skissert over.

Varsling til andre etater

Enkelte uhell eller uønskede hendelser skal også meldes til andre myndigheter. Dette kan være Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Legemiddelverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller Statsforvalteren.

Hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av medisinsk utstyr, herunder strålegivende apparatur, skal også meldes til Legemiddelverket. Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid.

En vei inn

Norsk Helsenett leder et arbeid som skal resultere i en felles nasjonal plattform for å melde uønskede hendelser i helsetjenesten uavhengig av hvilke helsemyndigheter som skal være mottakere av meldingene. DSA arbeider nå sammen med relevante aktører og Norsk Helsenett for å se på muligheten av å kunne benytte denne plattformen for mottak og behandling av de varsler om uønskede hendelser i henhold til krav i § 20 i strålevernforskriften.

Relevant regelverk