Gå rett til innhold

Unngå unødig ultralyd av foster

Ultralyd betraktes generelt som en risikofri diagnostisk metode. Som med all annen strålebruk, er det likevel viktig at ultralydundersøkelsen er berettiget og forsvarlig.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 09:47

KORT FORTALT

Ultralydundersøkelse av foster kun skal utføres av kvalifisert personell og når det er medisinsk begrunnet.

DSA fraråder både 3D og 4D avbildning av foster, uten medisinsk formål, og bruk av «hjemmeultralyd» for å høre på fosterets hjerteslag.

DSAs vurdering av ultralyd

Bruk av ultralyd reguleres blant annet av strålevernloven og strålevernforskriften. Regelverket setter krav til at all bruk av stråling skal være forsvarlig og berettiget. Det betyr at fordelene skal overstige den risiko som strålingen eventuelt kan medføre, og at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig.

DSAs vurdering er derfor at ultralydundersøkelse av foster kun skal utføres av kvalifisert personell og når det er medisinsk begrunnet. Ultralyd bør ikke anvendes for å ta bilder eller film av foster til annet formål enn medisinsk, med mindre slik avbildning foregår sammen med diagnostiske undersøkelser.

Hjemmeultralyd, såkalte dopplere for å selv høre hjerteslagene til foster, er generelt ikke undersøkelser med medisinsk formål. Bruk av ultralyd der formålet kun er å fotografere eller høre på hjerteslagene til det ufødte barn uten at det har noe medisinsk hensikt, strider derfor mot berettigelsesprinsippet innen strålevern. Dersom gravide og ukvalifiserte utfører ultralydundersøkelser, er det også risiko for feilbruk og feiltolkning av resultatene.

Bruk av ultralyd i svangerskap

Alle gravide kvinner tilbys en ultralydundersøkelse ved en helseinstans i graviditetsuke 17-20. En slik bruk vil være berettiget, da det brukes til å blant annet bestemme termin, antall fostre samt størrelsen og helsen til fosteret. 

Diagnostisk ultralyd har vært i bruk i Norge siden slutten av 1970-tallet for å gi informasjon om fosteret.

Effekter på foster

Generelt betraktes bruk av ultralyd som risikofritt når det brukes med egnet utstyr og av kvalifisert personell.

DSA har ikke kontroll på all bruk av ultralyd, særlig ikke det privatpersoner kjøper over nettet. Vi kan derfor ikke utelukke at finnes uegnede ultralydapparater på markedet. Ved feilaktig bruk eller bruk av uegnete apparater kan vi ikke utelukke at fosteret kan påføres skade.

DSA vil derfor legge et føre-var prinsipp til grunn og fraråde ultralyd som ikke er medisinsk nødvendig. 

Det er i tillegg etiske problemstillinger med unødvendig ultralyd som DSA ikke går inn i.