Gå rett til innhold

Kvalitetssikring i stråleterapi - KVIST

KVIST-gruppen ved DSA jobber med kvalitetssikringsprosjekter innenfor stråleterapi i nært samarbeid med alle landets stråleterapiavdelinger. 

Sist oppdatert: 29. november 2023 15:13

KORT FORTALT

Vi vil skape positive holdninger til kvalitetssikring og bidra til økt kommunikasjon mellom stråleterapisentrene og de ulike faggruppene som er involvert i stråleterapi.

Fagmiljøet gir innspill til ønskede prosjekter via KVIST-referansegruppen. KVIST-gruppen koordinerer arbeidet i de ulike prosjektene, som utføres av tverrfaglige arbeidsgrupper med representanter fra stråleterapiavdelingene. Arbeidet resulterer i anbefalinger som bygger på nasjonal konsensus. 

Referansegruppen er KVIST-gruppens rådgivende organ og hjelper til med å definere og prioritere de ulike kvalitetssikringsprosjektene. Normalt avholdes minst ett møte per år. Referansegruppen består av fagpersoner fra de tre yrkesgruppene onkolog, stråleterapeut og medisinsk fysiker fra alle landets stråleterapiavdelinger. Medlemmene blir utpekt til referansegruppen for treårsperioder. 

Utveksling av informasjon i KVIST-arbeidet gjøres via et lukket område: KVIST-portalen.

Rapportering av virksomhet 

Norske sykehus rapporterer årlig inn data for stråleterapivirksomheten sin til DSA. Dataene består av en generell årsrapport fra siste år, planer for kommende år og tilgjengelige ressurser.

Innrapporterte stråleterapidata danner grunnlag for generering og presentasjon av nasjonale enhetlige data til bruk for stråleterapiavdelingene, helsemyndigheter og andre som har nytte av slik informasjon. 

Ønskes data utover det som finnes i denne rapporten, kan man ta kontakt med KVIST-gruppen ved DSA, kvist2@dsa.no

Stråleterapianbefalinger i nasjonale handlingsprogram

Helsedirektoratet utgir nasjonale handlingsprogram for ulike kreftdiagnoser. De nasjonale handlingsprogrammene representerer en videreføring og en formalisering av de onkologiske faggruppenes anbefalinger, og inneholder detaljerte beskrivelser om stråleterapi når dette er en aktuell behandlingsmodalitet for en diagnosegruppe. KVIST-gruppen kan bistå som fagekspert på stråleterapiområdet, og gir forslag om fagpersoner der det er ønskelig at stråleterapeut og/eller medisinsk fysiker skal bidra.  

Kliniske revisjoner i stråleterapi

Kliniske revisjoner er evaluering av klinisk praksis (gjennomført behandling) opp mot anbefalte metoder og prosedyrer. Arbeidet er klinisk initiert, tverrfaglig og gjennomført av fagfeller. Forslag til endring av metoder og praksis blir foreslått ved behov. 

KVIST initierte og bidro til gjennomføring av kliniske revisjoner på strålebehandling ved skjelettmetastaser i 2003. 

I perioden 2008–2011 ble det gjennomført kliniske revisjoner på postoperativ strålebehandling på brystkreft. 

Fra 2017 er det forskriftsfestet (Strålevernforskriften §44) at alle virksomheter skal gjennomføre kliniske revisjoner. KVIST legger til rette for kliniske revisjoner ved å gjøre ressurser tilgjengelige for fagmiljøet på KVIST-portalen.

Melding av uønskede hendelser i stråleterapi

Uhell og uønskede hendelser i stråleterapi skal meldes i sykehusenes interne meldesystemer og til myndighetene der dette er et krav. Innen stråleterapi har DSA/KVIST i samarbeid med stråleterapiavdelingene utviklet et nasjonalt system for rapportering og læring av uønskede hendelser, som har vært i bruk siden 2003, se Strålevernrapport 2013:7 Avvikshåndtering i norsk stråleterapi. Systemet består av 

  • lokal organisasjon for håndtering av avvik/uønskede hendelser
  • felles system for klassifisering og koding
  • nasjonal overbygning for koordinering og dataanalyse

En viktig del av arbeidet er årlige møter i en tverrfaglig gruppe med representanter fra alle stråleterapiavdelingene og fra KVIST-gruppen. I disse møtene utveksles erfaringer fra arbeid med pasientsikkerhet i stråleterapi generelt, og kodepraksis og system diskuteres. 

Siden 2019 er kodeverket NOKUP (Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser) tatt i bruk for alle hendelser i stråleterapi. Stråleterapihendelser kan dermed rapporteres detaljert i sykehusets eget melde- og læringssystem. NOKUP er utviklet av Helsedirektoratet og skal benyttes for klassifisering av alle uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Norske stråleterapiavdelinger rapporterer inn statistikk for mindre alvorlige, men uønskede hendelser som har eller kunne ha påvirket pasientbehandlingen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved KVIST-gruppen. Data fra denne rapporteringen blir sammenstilt av KVIST-gruppen og gjort tilgjengelig for allmennheten og stråleterapiavdelingene.

Standardisering for kvalitetsutvikling

Stråleterapidokumentasjon er viktig for kvalitetsutvikling i stråleterapi. For å kunne samarbeide på tvers av avdelinger, og kunne bruke data fra pasientbehandlingen til å forbedre framtidens behandling, er det også viktig at stråleterapimiljøet i Norge «snakker samme språk». Flere KVIST-arbeidsgrupper har de siste årene utarbeidet nasjonale anbefalinger for å standardisere ulike deler av stråleterapiprosessen. 

Nasjonal anbefaling for rekvirering av stråleterapi

Det er utarbeidet anbefalinger for rekvirering av stråleterapi i Norge. Rekvirering av stråleterapi blir delt inn i to trinn. Planleggingsrekvisisjon beskriver intensjonen med behandlingen og ønsket behandlingsopplegg, og danner utgangspunkt for planleggingen av behandlingen.

Behandlingsrekvisisjonen består av en ferdig utarbeidet behandlingsplan. 

Volum/dose anbefalinger

En KVIST-ledet arbeidsgruppe har gitt anbefalinger for enhetlig dokumentasjon av stråleterapi basert på internasjonale anbefalinger og norske tradisjoner i 2003. Disse ble revidert og oppdatert i 2012.

Faglige anbefalinger for nomenklatur for volumer i stråleterapi

Dette arbeidet gir anbefalinger for navneregler og navn for planlegging og dokumentasjon av målvolum, risikoorganer og andre strukturer i stråleterapi.

Faglige anbefalinger for inntegning av risikoorganer i CNS

En KVIST-ledet arbeidsgruppe har gitt anbefalinger for inntegning av risikoorganer i hjernen; bildeopptak, valg av risikoorganer og en detaljert inntegningsveiledning med tilhørende atlas.

Dosimetrirevisjoner i stråleterapi

Dosimetrisk og romlig nøyaktighet og presisjon er en forutsetning for kvalitet i stråleterapi. Dosimetriske revisjoner har vist seg å være et nyttig verktøy i denne sammenheng. Det pågår nå en revisjonsrunde til fire av universitetssykehusene i Norge, som et samarbeid mellom Dosimetrilaboratoriet og KVIST-gruppen ved DSA og stråleterapiavdelingene ved disse sykehusene. Bakgrunnen for dette er et ønske fra fagmiljøet om revisjon for behandlingsteknikken VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Med denne runden ønsker man både å få resultater fra dosimetri for VMAT, og å etablere et system for dosimetrirevisjoner som kan benyttes ved senere revisjoner ved alle landets stråleterapiavdelinger.

Utlån av fantomer til kontroll av geometrisk presisjon i stråleterapi

DSA låner ut utstyr for geometriske kontroller gjennom hele stråleterapikjeden. Fantomene QUASAR™ Multi-Purpose Body Phantom og QUASAR™ MLC Beam Geometry Phantom ble testet ut ved norske stråleterapisentre i perioden 2003–2005.

Norsk stråleterapimøte

Norsk Stråleterapimøte har vært arrangert omtrent årlig siden 2001.

Møtet er nå et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet/KVIST, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk onkologisk forening og Norsk Radiografforbund. 

Målet for møtet er å presentere teoretisk-faglig kunnskap og oppdatering innenfor ulike emner i stråleterapi. Norsk Stråleterapimøte er også en viktig arena for diskusjoner mellom de ulike yrkesgrupper innen fagmiljøet.

Møtene er normalt en kombinasjon av faglige presentasjoner og workshop der de ulike sentrenes løsninger på spesifikke problemstillinger blir gjennomgått og diskutert. En felles faglig forståelse, samt kunnskap om de ulike yrkesgruppers faglige tilnærming til stråleterapi, vil kunne sikre og utvikle kvaliteten på strålebehandling i Norge.

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.