Gå rett til innhold

Henvis pasienter til rett bildediagnostisk undersøkelse

Henvis pasienter til den bildediagnostiske undersøkelsen som gir best svar på klinisk problemstilling til lavest mulig stråledose.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 09:47

KORT FORTALT

Henvis kun til undersøkelser som er nyttige for pasienten.

Unngå unødvendige bildediagnostiske undersøkelser.

BANNER HERCA 2019.jpg

Kampanjen er rettet mot henvisende leger. Målet er å sikre at pasienter blir henvist til den bildediagnostiske undersøkelsen som gir best svar på klinisk problemstilling til lavest mulig stråledose.

En verktøykasse for bruk i dialog med pasienten 

Strålevernsmyndighetene i Europa (HERCA) har utarbeidet en verktøykasse for henvisende leger som kan brukes i dialogen med pasienter for å bidra til økt bevissthet rundt riktig bruk av bildediagnostikk. Verktøykassen er tilpasset norske forhold og inneholder informasjon om strålerisiko og sju nøkkelspørsmål som henvisende lege bør tenke igjennom før de henviser til en bildediagnostisk undersøkelse.

Utdypende svar og viktige refleksjoner rundt spørsmålene gis i egne infoark. Kunnskap vil kunne veilede legen til å henvise pasienten til den mest hensiktsmessige bildediagnostiske undersøkelsen.

Klikk på spørsmålene for svar og viktige refleksjoner:

Hvis jeg allerede har stilt pasientens diagnose, hva er tilleggsverdien av en bildediagnostisk undersøkelse?
Bør pasienten min få utført enda en bildediagnostisk undersøkelse i tillegg til den som nylig har blitt utført?
Bør jeg henvise pasienten min til røntgen eller CT dersom andre bildediagnostiske undersøkelser uten bruk av ioniserende stråling gir like god diagnostisk avklaring?
Er pasienten min klar over at en CT-undersøkelse ikke er uten risiko?
Hvordan kan henvisningen min sikre at pasienten får den mest hensiktsmessige bildediagnostiske undersøkelsen?
Har jeg husket å spørre å mulig graviditet der dette er relevant?
Hva bør jeg vurdere før jeg henviser et barn til en bildediagnostisk undersøkelse?
Risiko forbundet med eksponering for ioniserende stråling

Oppfordring til henvisende leger

 • Henvis kun til undersøkelser som er nyttige for pasienten
  Hovedbudskapet til kampanjen er at leger kun skal henvise til bildediagnostiske undersøkelser som har betydning for videre diagnostisering og behandling av pasienten.
 • Unngå unødvendige bildediagnostiske undersøkelser
  Andel unødvendige undersøkelser er et økende problem i Norge og Europa. Dette er bekymringsfullt fordi slike undersøkelser fører til unødig bruk av helseressurser, fare for overdiagnostikk og uønsket stråleeksponering som er forbundet med en liten risiko for utvikling av kreft senere i livet.
 • Skriv gode henvisninger
  Kvaliteten på henvisninger, spesielt fra fastleger, er ofte for dårlig. Informasjon om pasientens sykdomsbilde og klinisk spørsmålsstilling som legen ønsker at undersøkelsen skal gi svar på er ofte upresis og mangelfull. Gode henvisninger er en forutsetning for at radiologene skal kunne velge rett bildediagnostisk undersøkelse for å besvare den kliniske problemstillingen og stille riktig diagnose hos pasienten.
 • Kommuniser strålerisiko og sett risiko i riktig perspektiv
  Medisinsk strålebruk utgjør det største bidraget til befolkningsdosen fra menneskeskapte strålekilder. Selv om strålerisikoen fra røntgen og CT-undersøkelser for den enkelte pasient er liten, vil risikoen på populasjonsnivå kunne få betydning. Så lenge undersøkelsen er berettiget og gjennomført med korrekt teknikk vil de kliniske fordelene overstige strålerisikoen. Blir pasienter henvist til unødvendige undersøkelser uten klinisk nytteverdi er undersøkelsen kun forbundet med risiko. I slike tilfeller er ikke risikoen akseptabel.
  Det er vanskelig å kommunisere strålerisiko med pasienter. Korrekt og balansert informasjon om strålerisiko versus klinisk nytteverdi er viktig for å kunne diskutere valg av bildediagnostisk undersøkelse med pasienter og sette strålerisikoen i riktig perspektiv.

Behov for å øke bevisstheten

HERCA organiserte i 2016 en europeisk aksjonsuke med fokus på å gjennomføre koordinerte tilsyn med hvordan virksomhetene sikrer rett bruk av bildediagnostiske undersøkelser. Totalt 17 land deltok og Norge førte tilsyn med 19 virksomheter. Aksjonsuken konkluderte med at det var et stort behov for å øke bevisstheten bland helsepersonell rundt riktig bruk av bildediagnostikk og at kvaliteten på henvisninger til bildediagnostikk må bedres. 

Riksrevisjonen publiserte i 2017 en rapport som indikerer et høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi. Rapporten påpeker også at kvaliteten på mange av henvisningene radiologene mottar, spesielt fra fastleger, ikke er av god nok kvalitet. Manglende informasjon om pasientens sykdomsbilde og klinisk problemstilling gjør det vanskelig for radiologer å vurdere om det er behov for bildediagnostikk og hvilken undersøkelse som gir best svar for å stille en diagnose. Tilsvarende kartlegginger i andre europeiske land peker i samme retning. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig for kampanjen Henvis pasienten din til rett bildediagnostisk undersøkelse. Strålevernsmyndighetene i Europa (HERCA) står bak kampanjen, og 19 land deltar.

Mer informasjon

Graviditet og røntgenstråling

Gjør kloke valg-kampanjen

Legeforeningen lanserte i 2018 Gjør kloke valg-kampanjen med formål å hjelpe pasienter og helsepersonell til å unngå prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, og som kan påføre skade eller belastning. Norsk radiologisk forening kom i den forbindelse ut med 6 anbefalinger rundt unødvendig bruk av bildediagnostikk.