Krav til lasere og virksomheter som bruker lasere

Bruk av lasere reguleres av strålevernforskriften og virksomheter som bruker lasere må sette seg inn i denne. Lasere inndeles i forskjellige klasser ut fra hvilken risiko de representerer.

Sist oppdatert: 28. juli 2020 1458

KORT FORTALT

  • Lasere som brukes i Norge skal være merket, klassifisert og produsert i samsvar med laserstandarden NEK EN 60825-1.

  • Det kreves godkjenning fra DSA for å eie, bruke, leie ut, selge og kjøpe laserpekere klasse 3R, 3B og 4.

  • Alle virksomheter som anskaffer eller bruker laser klasse 4 av annen type, må melde fra til DSA.

Lasere som brukes i Norge skal være merket, klassifisert og produsert i samsvar med laserstandarden NEK EN 60825-1. Informasjon om de forskjellige laserklassene.

Lasere skal være merket med faresymbolet for laserstråling. Dette er ikke et krav for lasere av klasse 1 og 1M.

Lasersymbol.jpg
Lasere skal være merket med faresignal for laserstråling.

I tillegg skal lasere være merket med hvilken laserklasse de tilhører. Lasere klassifisert etter den europeiske laserstandarden merkes med vanlige tall (1, 2, 3 og 4), og ikke med romertall.

Krav til virksomheter som bruker lasere

Forsvarlig bruk

Fordelene ved å bruke laser må være større enn ulempene strålingen kan medføre. Virksomheten skal sikre at mennesker blir eksponert for laserstråling i så liten grad som praktisk mulig. Dette innebærer blant annet at laserstrålen ikke skal rettes direkte mot mennesker.

Risikovurdering

Alle virksomheter som bruker laser skal foreta en risikovurdering. Dette innebærer at virksomheten skal kartlegge og vurdere de risikomomenter som er forbundet med bruken av laseren. Hvis vurderingen viser at det finnes risiko for arbeidstakere eller andre personer, skal det iverksettes forebyggende tiltak.

Internkontroll

Virksomheters plikter til internkontroll fremgår av internkontrollforskriften. Det skal utarbeides skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern, og forhindrer at personer eksponeres for skadelig laserstråling.

Kompetanse og strålevernkoordinator

Virksomheten skal sikre at ansatte som installerer eller arbeider med lasere, eller som kan bli eksponert for laserstråling, skal ha nok kunnskap og kompetanse innen strålevern, blant annet om sikker håndtering og bruk av verneutstyr. Alle virksomheter som bruker sterke lasere skal utpeke en person som skal kunne få utført målinger og veilede arbeidstakere om sikker håndtering av laseren, samt bruk av verneutstyr.

Verne- og sikkerhetsutstyr

Ved bruk av lasere kan det for eksempel være aktuelt å bruke vernebriller eller montere tepper som hindrer refleksjon av laserstrålen. Pass på at vernebrillene er tilpasset bølgelengden på den laseren du bruker.

Godkjenning for bruk av laserpekere

Strålevernforskriftens definisjon av laserpeker: "Håndholdt laser, batteridrevet eller med annen egen strømforsyning, beregnet for å holdes i hånden og peke på noe på avstand".

Det kreves godkjenning fra DSA for å eie, bruke, leie ut, selge og kjøpe laserpekere klasse 3R, 3B og 4.

Laserklasser

Lasere inndeles i forskjellige klasser ut fra hvilken risiko de representerer. Risikoen vurderes med tanke på verst tenkelige forhold, ofte direkte bestråling. Det vil si at en laser som er klassifisert i høy risikoklasse, kan være fullstendig trygg hvis det er gjort tiltak som øker sikkerheten, og man forhindrer direkte eller spredt stråling. På den annen side, kan en laser som normalt er betraktet som trygg, forårsake skade ved feilbruk, for eksempel ved fjerning av deksler. 

Oversikt over laserklasser.

Melding av annet laserutstyr

Alle virksomheter som anskaffer eller bruker laser klasse 4 av annen type, må melde fra til DSA. Meldingen skal gis via DSAs meldesystem for strålekilder.

Varsling av ulykker og unormale hendelser

Virksomheter skal straks varsle ulykker og unormale hendelser knyttet til bruk av laser til DSA. 
Skriftlig rapport skal sendes så snart som mulig og senest innen tre dager.

Relevant regelverk

Alle kravene finner du i:

Tilsyn

DSA kan komme på tilsyn hos virksomheter som bruker lasere og sterke lamper, for å undersøke om utstyret brukes på en forsvarlig og trygg måte.

Krav innen medisinsk og kosmetisk bruk av laser

Alle kravene som er listet opp her, er generelle. Ved bruk av laser i behandling av mennesker gjelder i tillegg andre krav, vennligst se Laser- og lysbehandlinger.

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.