Gå rett til innhold

PIANOFORTE

PIANOFORTE er et tverrfaglig europeisk partnerskap innen strålevernforskning.

Sist oppdatert: 07. mai 2024 14:08

KORT FORTALT

PIANOFORTE er til nå det største partnerskapet for å fremme forskning og utdanning innen strålevern i Europa. PIANOFORTE støttes av Euratom Research and Training Programme, som er EUs forskningsprogram for strålevern innen ioniserende stråling.

En av de viktigste aktivitetene i PIANOFORTE er å arrangere åpne utlysninger («open calls») for forskningsprosjekter innen strålevernområdet. Forskningsmidlene i PIANOFORTE lyses ut i tre omganger. Frist for søknader til første utlysningsrunde var i juli 2023. De to neste utlysningene er i 2024 og 2025.

Norske aktører kan søke om å delta i forskningsprosjekter gjennom de åpne utlysningene i PIANOFORTE. Når prosjektene er bevilget av EU må det i tillegg søkes Forskningsrådet om finansiering siden de prosjektene ikke vil motta prosjektfinansiering fra EU.

Partnerskapet varer fra 2022 til 2027, og har et totalbudsjett på 46 millioner euro. I PIANOFORTE deltar 58 partnere fra 26 europeiske land. DSA har mandat fra Norges forskningsråd til å koordinere norske aktiviteter i dette partnerskapet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) deltar også i partnerskapet. Partnerskapet gir DSA, NMBU og andre norske aktører en gylden mulighet til å være med å påvirke framtidens forskning innen strålevernområdet. Alle interesserte norske aktører kan søke om å delta i forskningsprosjekter gjennom de åpne utlysningene i PIANOFORTE.

Om PIANOFORTE

PIANOFORTE – «Partnership for European research in radiation protection and detection of ionising radiation: towards a safer use and improved protection of the environment and human health» – ble lansert 1. juni 2022 og skal vare fram til 2027. Partnerskapet vil samle forskjellig vitenskapelig ekspertise innen radiobiologi, radioøkologi, medisinsk og annen strålebruk, strålevern, beredskap og andre fagområder i Europa.

Partnerskapet skal identifisere internasjonale forskningsprioriteter innen strålevern, arrangere åpne utlysninger av forskningsmidler og involvere forskjellige interessenter, slik at ny og forbedret kunnskap og nye løsninger som utvikles i forskningsprosjektene blir godt implementert og kommunisert ut i samfunnet. Ambisjonen til PIANOFORTE-partnerskapet er forbedret strålevern for befolkning, pasienter og arbeidstakere, samt bevaring av miljøet i tråd med krav i EUs strålevernsdirektiv – EU Directive/2013/Euratom.

PIANOFORTE er etterfølgeren til CONCERT-programmet: CONCERT (2015-2020)

Formålet med PIANOFORTE

Hovedformålet med PIANOFORTE er:

  • forbedret strålevern for pasienter i medisinsk bruk av ioniserende stråling.
  • bedre forståelse av variasjoner i individuell respons ved eksponering for ioniserende stråling.
  • studier av mekanismer involvert i langvarig eksponering for lave doser av ioniserende stråling.
  • forbedring av analyseegenskaper og operativ beredskap ved kjernefysiske eller radiologiske krisesituasjoner og håndtering etter en ulykke.

Koordinering av forskningssamarbeidet i PIANOFORTE

Det er de 58 partnerne i PIANOFORTE som koordinerer dette forskningssamarbeidet gjennom ulike arbeidspakker. DSA og NMBU deltar i flere av disse arbeidspakkene.

Deltakelse i forskningssamarbeidet

Norske aktører kan delta i forskningssamarbeidet gjennom å sende søknad til PIANOFORTE i forbindelse med de åpne utlysningene. DSA har formelt mandat fra Norges forskningsråd til å koordinere norske aktiviteter i dette partnerskapet. De som koordinerer aktivitetene i hvert land kalles POM (Programme Owner & Manager).

Har du spørsmål angående deltakelse i PIANOFORTE, så ta gjerne kontakt med seksjon kunnskapsutvikling ved DSA. Kontaktpersoner er Jelena Mrdakovic Popic og Tone-Mette Sjømoen. Kontaktinformasjon til DSA.
Norske aktører kan søke NFR om forskningsmidler – se avsnittet om «Nasjonale forskningsmidler» nedenfor.

Nasjonale forskningsmidler

Norge er definert som et tredjeland i Euratom-programmet. Dette betyr at norske aktører kan delta i prosjekter som lyses ut fra Euratom og partnerskap under programmet, men uten å motta prosjektfinansiering fra EU. Norske prosjektdeltakere må derfor delta i prosjektene for egen regning, men det kan søkes forskningsmidler fra Forskningsrådet når man har fått godkjent en søknad på EU-nivå.

Norsk deltakelse i EURATOM er viktig for å bygge og ivareta norsk kompetanse på dette fagfeltet. Fram til 2024 var forskningsmidlene fra Forskningsrådet begrenset til prosjekter innen strålevern, dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall. Fra 2024 øker Forskningsrådets årlige budsjett for dette formålet fra 10 til 20 millioner kroner. For de nye midlene er det ingen tematisk begrensning, men midlene skal brukes til forskning innen Euratom-programmet. I utgangspunktet dekker Forskningsrådet budsjettet norske aktører har lagt inn i søknaden til EURATOM/partnerskapet, begrenset til budsjettrammen Forskningsrådet disponerer. DSA og NMBU fikk tildelt midler fra Forskningsrådet i 2023 for å delta i koordinering av forskningssamarbeidet i PIANOFORTE.

Se mer informasjon om Euratom hos Forskningsrådet.