Gå rett til innhold

Tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

Offentlige og private aktører kan søke tilskuddsmidler til prosjekter innenfor atomhandlingsplanens formål og geografiske virkeområde. Handlingsplanen finansieres med øremerkede midler over Utenriksdepartementets budsjett. Forvaltning av midlene er delegert til DSA. Hovedinnsatsen er rettet inn mot styrking av atomsikkerheten i Ukraina. På grunn av Russlands angrep mot Ukraina er all finansiering av prosjekter i Russland stilt i bero. Det samme gjelder Belarus, med bakgrunn i landets rolle i Russlands invasjon av Ukraina.

Sist oppdatert: 08. mars 2024 14:55

KORT FORTALT

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier. 

Handlingsplanens geografiske hovedområde er Ukraina. Aktiviteter i Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan kan inngå. 

Målformuleringer og tiltaksområder i atomsikkerhetssamarbeidet er nærmere beskrevet i Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø.

Søknad om tilskudd

DSA vurderer søknadene i henhold til retningslinjene i atomhandlingsplanen og i tråd med årlig belastningsfullmakt for kap.post 118.70 og 159.71, tildelingsbrev for DSA og føringer i Utenriksdepartementets Prop 1S. DSA kan innhente råd fra relevante departementer og fagorganer. 

Ved søknad om støtte, eller rapportering, skal DSAs skjemaer benyttes

Utfylte skjema sendes til dsa@dsa.no. Vennligst merk e-posten med Tilskudd over Atomhandlingsplanen. 

Vi gjør oppmerksom på at vi i henhold til arkivforskriften er pålagt å registrere søknader i vår offentlige journal. Søknaden er etter offentlighetsloven åpen for innsyn fra enhver, men taushetsbelagt informasjon vil sladdes før kopi av dokumentet utleveres. 

Oversikt over prosjekt som har fått tilskudd over atomhandlingsplanen (2013-2022).

Aktuelle frister

  • 15. februar: søknadsfrist (søknader som kommer etter fristen vil bli vurdert dersom det er midler tilgjengelig)    
  • 1. september for gjeldende år: framdriftsrapport
  • 15. februar påfølgende år: årsrapport 
  • Innen seks måneder etter prosjektets avslutning: sluttrapport 

Dersom fristene ikke kan overholdes, må det omgående søkes om utsettelse med skriftlig begrunnelse. 

Dokumenter og veiledninger for tilskuddsordningen

Her finner du førende og relevante dokumenter og veiledninger for tilskuddsforvaltningen.

Førende dokumenter

Veiledninger