Hva kan skje?

Alvorlige atomhendelser kan inntreffe og ramme Norge eller norske interesser. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

Sist oppdatert: 22. juli 2020 12:12

KORT FORTALT

Dersom en hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært store.

Utslipp og spredning av radioaktive stoffer kan føre til konsekvenser for helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.  

Risikoen for ulykker som kan ramme Norge øker.

Risikoen for ulykker øker

Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Seks planleggingsscenarier

Regjeringen har vedtatt seks generelle scenarier som atomberedskapen i Norge skal kunne håndtere:

  1. Stort utslipp som blir transportert med lufta til Norge fra anlegg i utlandet (t.d. Tsjernobyl-ulykka)
  2. Stort utslipp som blir transportert med lufta fra norske anlegg 
  3. Lokalt utslipp fra mobil kjelde (t.d utslipp fra en atomisbryter som seiler langs kysten) 
  4. Lokal hendelse som utvikler seg over tid (t.d poloniumforgiftingen av Litvinenko i 2006) 
  5. Radioaktive utslipp til havet
  6. Hendelse i utlandet med konsekvenser for nordmenn eller norske interesser (t.d Fukushima-ulykka i 2011)

Konsekvenser av en atomhendelse

En atomhendelse kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.

Omfanget av konsekvensene vil avhenge av både hendelsesforløpet, hvilke radioaktive stoffer som er involvert, hvordan utslippet blir transportert av vær og havstrømmer, og i hvor stor grad vi kan redusere konsekvensene ved å iverksette tiltak.

Radioaktiv forurensning kan føre til samfunnsmessige konsekvenser som følge av forurensning av matvarer og drikkevann, økonomiske konsekvenser som følge av tap av markedsanseelse, forurensning av eiendom og landområder, tap av infrastruktur, behov for midlertidig evakuering eller permanent fraflytting av områder.

Enkelte grupper i befolkningen, for eksempel knyttet til reindrift eller annen utmarksbruk, er spesielt sårbare.

I spesielle tilfeller med mye radioaktiv forurensning eller høy eksponering for stråling, kan hendelsen gi helsemessige konsekvenser i form av akutte stråleskader, økt risiko for kreft og fosterskader.

I tillegg kan hendelser uansett omfang gi psykologiske virkninger som følge av frykt og uro.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.