Gå rett til innhold

Hva gjør vi på DSA?

DSA skal sikre en forsvarlig atomberedskap i Norge.

Sist oppdatert: 15. februar 2024 09:30

KORT FORTALT

DSA er nasjonalt og internasjonalt varslingspunkt for alle typer radiologiske og nukleære hendelser. Dette er hendelser der det kan være fare for strålingseksponering eller utslipp av radioaktivitet. 

DSA har 24/7 beredskapsvakt.

Gjennom vårt arbeid med forvaltning og tilsyn, arbeider vi i det daglige med å forebygge ulykker og kriser. 

Varslingsavtaler 

DSA er nasjonalt og internasjonalt varslingspunkt for atomhendelser både i Norge og i utlandet. Iht den internasjonale varslingskonvensjonen, skal DSA varsles av andre lands myndigheter om utslipp av radioaktive stoffer som kan få konsekvenser i Norge. Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, videreformidler varsler om utslipp til alle sine medlemmer. 

Vi har også egne bilaterale avtaler om varsling og informasjonsutveksling med de øvrige nordiske landene, Litauen, Nederland, Polen, Russland, Frankrike, Storbritannia og Ukraina. 

Beredskapsvakt

DSA er pålagt å ha 24/7 beredskapsvakt for å kunne ta imot varsel om større hendelser og ulykker. Beredskapsvakten skal varsle videre internt og kan, dersom det er nødvendig, kalle inn Kriseutvalget for atomberedskap på ordre fra direktøren i DSA. 

Avtaler om harmonisert beredskap

DSA har godt samarbeid med andre nordiske land om beredskap. Landene er enige om et felles rammeverk for tiltak som skal beskytte liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser ved en atomhendelse: 

Internasjonalt er det også utstrakt samarbeid for å utvikle og opprettholde best mulig beredskap mot atomulykker. Det holdes mange møter for å diskutere og dele hvordan man har håndtert større og mindre hendelser slik at erfaringene er til hjelp for å videreutvikle den nasjonale beredskapen mot radiologiske og nukleære hendelser.

Videre har vi avtaler om felles varslingsøvelser, og vi observerer hverandres beredskapsøvelser for å stadig lære av hverandre. 

Seksjon operativ beredskap

Seksjon operativ beredskap i DSA har ansvaret for å vurdere og varsle videre til ledelsen dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse. 

Seksjonen har løpende utvikling av systemer for beredskap og krisehåndtering. Dersom det skjer en hendelse, er det seksjonens ansvar å sørge for god og effektiv krisehåndtering.  

Hvis det skjer noe som ikke kan håndteres som en del av vårt daglige virke setter DSA stab og kaller inn Kriseutvalget for atomberedskap

Verktøy og ressurser for å overvåke miljøet

  • Radnett - et landsdekkende målenettverk med 33 stasjoner som måler radioaktivitet i omgivelsene. Formålet med målenettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge. Videre vil målingene være en viktig del av beslutningsgrunnlaget til Kriseutvalget for atomberedskap i en tidlig fase etter et utslipp. Mer om Radnett.
  • Luftfilterstasjoner - Vi har seks luftfilterstasjoner for å overvåke luftmassene i Norge. Tre av stasjonene er plassert i nord, to i sør og en i Midt-Norge. Stasjonene er viktige for å kartlegge radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse på og sammensetning av utslipp ved uhell og ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa, og samarbeidet mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoff. 
  • Sivilforsvarets målepatruljeteneste, radiactenesten, er en viktig del av norsk atomberedskap. Patruljene inngår i den nasjonale måleberedskapen og utfører regelmessige bakgrunnsmålinger på rundt 350 faste målepunkt. Hensikten med målingene er å kartlegge normalsituasjon, og for å holde ved lag måleberedskapen. Ved en hendelse kan Radiacpatruljene rykke ut og gjennomføre målinger. De kan også ta miljøprøver og sende dem til DSA for analyse.

Resultat fra DSAs Radnett- og luftfilterstasjoner og fra Sivilforsvarets radiac-måletjeneste: