Gå rett til innhold

Distribusjon av jodtabletter til kommunene

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune.

Sist oppdatert: 09. januar 2024 10:32

KORT FORTALT

Jodtablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager.

Selv om jodtabletter er salgs i apotek for husholdninger, skal kommune ha systemer for mulig utdeling av tabletter på skoler, barnehager og institusjoner. 

Bakgrunn

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for barn og unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. Kommuner med videregående skoler har ansvar for å distribuere til alle elever under 18 år selv om de er bosatt i andre kommuner. Det er tilstrekkelig å beregne en dose til hver elev. 

Kommunene kan få tilsendt jodtabletter fra Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no). Kommunene må betale for uttak fra lager hos grossist, ekspedisjonsgebyr og fraktkostnader. For kommuner sør for Trøndelag utgjør dette ca. 2000 kr og for kommuner nord for Trøndelag utgjør dette ca. 3000 kr. 

Hvorfor jodtabletter?

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. 

Det er tre typer jodtabletter som er tilgjengelige i Norge.

Jodix og Kaliumjodid Serb er i reseptfritt salg på apotek, mens Kaliumjodid Recip er distribuert til de fleste kommunene. Disse har ulik dosering. 

Jodix inneholder 130 mg kaliumjodid. Kaliumjodid Recip og Kaliumjodid Serb inneholder 65 mg kaliumjodid. 

Lagring og distribuering

Det anbefales at jodtablettene oppbevares på skoler og barnehager der barn oppholder seg på dagtid. Jodtablettene skal kunne deles ut hvis det skjer en hendelse med forventet radioaktivt utslipp i åpningstiden til skoler/AKS/SFO/barnehager. Tablettene skal bare benyttes hvis Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det, og kun på det tidspunktet og i den doseringen som anbefales. 

Kommunene har et selvstendig beredskapsansvar og må selv vurdere hvor tablettene skal lagres og hvordan de skal distribueres, slik at utdeling av tabletter er hurtig gjennomførbart i den enkelte kommune. Det kan være nyttig at kommunene innen samme fylke koordinerer seg imellom og etablerer en enhetlig praksis, men sentrale myndigheter vil ikke komme med detaljerte instrukser eller krav.

Som regel vil det være en trusselfase/varslingsfase før et utslipp av radioaktivt jod finner sted og det eventuelt når befolkningen. Ettersom det er store variasjoner mellom norske kommuner, kan vi ikke sette et generelt tidskrav for hvor hurtig det skal kunne distribueres. Dersom kommunene når alle i målgruppen i løpet av 4 timer er dette tilfredsstillende. 

Jodtablettene som er sendt kommunene er beregnet for oppbevaring i kommunene eller der hvor barn og unge oppholder seg på dagtid. Disse tablettene skal ikke sendes til oppbevaring i den enkelte husstand. 

Dersom det forventes et radioaktivt utslipp utenfor åpningstiden til skoler/AKS/SFO/barnehager, og varslingstiden tillater det, vil Kriseutvalget for atomberedskap kunne be kommunene om å tilgjengeliggjøre tabletter som ligger lagret ved skoler og barnehager til de barna som ikke har det hjemme.

Holdbarhet

Jodtablettene har lang holdbarhet, og kan benyttes etter utløpsdato så lenge årlig testing hos Statens legemiddelverk viser at kvaliteten ikke er redusert. Årlig testing hos Statens legemiddelverk har så langt vist at kvaliteten ikke er redusert, selv om datostemplingen er overskredet. Dersom fremtidig årlig testing viser forringet kvalitet, kan tablettene bli tilbakekalt.

Aktivt eller passivt samtykke

Skoler, barnehager og kommunale institusjoner kan velge om de vil brukte aktivt eller passivt samtykke til at barn og ungdom kan få jodtabletter dersom det anbefales av Kriseutvalget for atomberedskap. 

  • Aktivt samtykke betyr at skolen, barnehagen eller institusjonen sender ut et skjema til foresatte til barn under 16 år og til ungdommer over 16 år der mottakeren kan gi samtykke til eller motsette seg at barnet eller ungdommen får jodtablett.
  • Passivt samtykke betyr at foresatte til barn under 16 år, får informasjon om at barnet eller ungdommen vil få jodtablett, med mindre foresatte eller ungdommen selv gir beskjed om at de ikke ønsker det. Kommunen må sikre at nødvendig og relevant informasjon når ut til de to målgruppene. 
  • Samtykket for barn gjelder frem til barnet fyller 16 år. Fra fylte 16 år kan barnet selv bestemme om det ønsker å ta imot jodtablett. 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Administrering

Tablettene skal gis av de ansatte, og det er viktig med opplæring da det er ulike doser for ulike
aldre. Det følger informasjon om dette med tablettene.

Det er nå tre typer jodtabletter som distribueres til kommuner, med to ulike styrker;

  • Kaliumjodid Recip 65 mg tilsvarer Kaliumjodid Serb 65 mg
  • Jodix 130 mg

Det er ikke fare for anafylaksi (allergisk sjokk) ved inntak av jodtabletter.

Oppdeling av pakninger

Jodtabletter et reseptfritt legemiddel som den enkelte person kan administrere selv, derfor gjelder ikke legemiddelhåndteringsforskriften, jf. § 2 tredje ledd. Hvis pakningene skal deles opp før utdeling bør kommunen legge seg på en praksis som tangerer forskriftens § 7 første og tredje ledd om istandgjøring og utdeling.

Helsepersonell skal sørge for at riktig legemiddel gis til riktig person, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte. Benyttes annet personell er det virksomhetsleders ansvar at opplæring er gitt. Et istandgjort legemiddel skal på forpakningen eller beholderen være merket med opplysninger om legemidlets navn og virkestoff, samt styrke, dose og andre opplysninger som er nødvendig for sikker håndtering. Det er viktig at informasjon i form av pakningsvedlegg følger med. Virksomhetsleder bør derfor sikre at virksomheten har rutiner som sikrer at målgruppen mottar riktig informasjon om bruk fra myndighetene, og at det ikke foreligger kontraindikasjoner mot bruk.

Mer informasjon

Desse infoarkene får publikum utdelt på apoteket når de kjøper tabletter. De er tilpasset merkene (Jodix og Kaliumjodid Serb) som er til salgs på apoteket (og ikke til Recip som kommunene har):