Gå rett til innhold

Atomberedskap i Norge

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse.

Sist oppdatert: 16. januar 2024 12:11

KORT FORTALT

Atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for å stille ekspertise til rådighet for å håndtere atomhendelser og for å sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.

Atomberedskapsorganisasjonen består av:

 • Kriseutvalget for atomberedskap,
 • Kriseutvalgets rådgivere,
 • Kriseutvalgets sekretariat,
 • Statsforvalterne og Sysselmesteren på Svalbard som Kriseutvalgets regionale ledd.

Kriseutvalget

Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene etter en atomulykke. Kriseutvalget har et mandat gitt i Kongelig Resolusjon av 23.08.2013.

Kriseutvalget består av representanter fra: 

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
 • Forsvaret 
 • Helsedirektoratet
 • Mattilsynet
 • Politidirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Kystverket  
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSA er leder av, og sekretariat, for Kriseutvalget. I tillegg har DSA et medlem i Kriseutvalget.

Atomberedskapsorganisasjonen i Norge.
Atomberedskapsorganisasjonen i Norge.

Kriseutvalgets rådgivere

Kriseutvalgets rådgivere består av representanter fra institusjoner og etater med spesiell kompetanse knyttet til atomberedskap. Ved en atomhendelse skal rådgiverne være et faglig støtteapparat for Kriseutvalget. 

Statsforvalterne og Sysselmesteren på Svalbard

Statsforvalterne og Sysselmesteren på Svalbard er Kriseutvalgets regionale ledd. Ved en atomhendelse skal de skal sørge for koordinering av informasjon og krisehåndtering, og bidra til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt.

Kommunal beredskap

Norske kommuner skal ha oppdaterte beredskapsplaner også for atomberedskap. Les mer om den kommunale beredskapsplikten:

DSAs rolle

Direktøren i DSA leder Kriseutvalget. DSA er også medlem av og sekretariat for Kriseutvalget. 

I det daglige beredskapsarbeidet skal sekretariatet blant annet gjennomføre kurs, øvelser og bygge opp gode kommunikasjonslinjer i beredskapsorganisasjonen. Ved atomhendelser skal DSA innhente og bearbeide informasjon og måledata, utarbeide prognoser og oversikt over situasjonen, samt fremme forslag til tiltak. 

Regelverk

Norsk atomberedskap er konstitusjonelt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og forankret i kongelig resolusjon og strålevernloven.